Servicii - 290689-2018

06/07/2018    S128

Belgia-Bruxelles: Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Belgia

2018/S 128-290689

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Parlamentul European, Liaison Office in Belgium
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Liaison Office in Belgium
E-mail: epbrussels@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3668
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3668
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European, Liaison Office in Belgium
Adresă: Rue Wiertz 60 - BQL 02 N 009
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: epbrussels@ep.europa.eu
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de monitorizare și de analiză a mass-mediei în Belgia

Număr de referinţă: COMM/AWD/2018/4
II.1.2)Cod CPV principal
92400000 Servicii de agenţii de presă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a furniza, în timp util, un compendiu de informații zilnice actualizat, sub formă de revistă a presei, privind modul în care subiecte relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană sunt raportate în mass-media.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul este acela de a furniza, în timp util, un compendiu de informații zilnice actualizat, sub formă de revistă a presei, privind modul în care subiecte relevante pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană sunt raportate în mass-media. Direcția Generală Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) dorește să se asigure că deține cele mai bune cunoștințe posibile cu privire la acoperirea mediatică în întreaga UE a subiectelor legate de Uniunea Europeană, de Parlamentul European și de activitățile președintelui acestuia și ale deputaților europeni. În cele din urmă, analiza mass-mediei va ajuta PE să asigure o mai bună comunicare cu privire la politicile UE cu cetățenii UE și cu publicul-țintă specific. Pentru a realiza acest lucru, PE se bazează parțial pe expertiză și asistență externă.

Serviciile vor fi livrate direct beneficiarilor de către echipa externă prin intermediul platformei Parlamentului European de monitorizare și analizare a mass-mediei mondiale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi reînnoit în mod tacit în fiecare an, însă durata acestuia nu poate depăși 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/09/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/10/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise la Biroul de Legătură al Parlamentului European din Belgia, rue de Trèves 3 (Place du Luxembourg) 1050 Bruxelles, la data de 5.10.2018, ora 10:00.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanților care doresc să participe la deschiderea ofertelor li se solicită să trimită o notificare în acest sens către departamentul responsabil cu gestionarea acestei proceduri de achiziții publice, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, prin e-mail la adresa: EPbrussels@europarl.europa.eu. Pot participa numai 2 reprezentanți. Ofertanților care nu au trimis respectiva notificare li se va refuza automat accesul la ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2018