Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 290864-2019

24/06/2019    S119    Curtea de Conturi Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: „Misiuni de coordonare a securității și sănătății”

2019/S 119-290864

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5005
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Cod NUTS: LU

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Misiuni de coordonare a securității și sănătății”

Număr de referinţă: AO 692
II.1.2)Cod CPV principal
71600000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei proceduri de contractare este de a desemna un coordonator în sănătate și securitate autorizat (denumit în continuare "CSS") al cărui rol, sarcini și responsabilități sunt definite de dispozițiile Regulamentului Marelui Ducat din 27.6.2008 privind cerințele minime de securitate și sănătate care trebuie aplicate pe șantierele temporare sau mobile.

CSS se asigură, în special, de siguranța personalului Curții, a clădirilor, a muncitorilor și a oricărei alte persoane prezente pe site în timpul oricărei lucrări de construcție desfășurate la Curte.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 140 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71621000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
Locul principal de executare:

Curtea de Conturi Europeană, Luxemburg-Kirchberg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Misiunile de coordonare a siguranței și sănătății care urmează să fie desfășurate au fost împărțite în 4 grupe:

— grupa 1: servicii directe cu preț fix pentru proiectul de întreținere și servicii,

— grupa 2: servicii opționale cu preț fix pentru proiectul de renovare K2,

— grupa 3: servicii opționale pentru toate celelalte proiecte de renovare K1, K2 și/sau K3,

— grupa 4: servicii suplimentare bazat pe onorarii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul general al Uniunii Europene

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Prin depunerea unei oferte, ofertanții recunosc că au capacitatea juridică de a executa contractul. Ofertanții trebuie să se înscrie în registrul profesiilor sau al comerțului, în condițiile prevăzute de legislația țării în care are sediul ofertantul.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Regulamentul Marelui Ducat din 9.6.2006 privind formarea corespunzătoare în ceea ce privește activitățile de coordonare a siguranței și sănătății pe șantierele temporare sau mobile.

Regulamentul Marelui Ducat din 27.6.2008 privind cerințele minime de securitate și sănătate care trebuie implementate în cazul șantierelor temporare sau mobile.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/08/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Conturi Europeană, 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții sau reprezentanții acestora care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să își confirme participarea în scris (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) până la data de 31.7.2019 (12:00) cel târziu și trebuie să prezinte autorizația corespunzătoare de reprezentare a companiei sau a consorțiului. Poate participa o singură persoană din partea fiecărei companii/fiecărui consorțiu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

O vizită a locurilor poate fi organizată la cererea companiilor interesate de această contract. Cererile trebuie trimise prin e-mail până la data de 10.7.2019, cel târziu, la eca-procurement.service@eca.europa.eu

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea ofertantului cu privire la decizia de atribuire sau, în lipsa acesteia, de la data la care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, service des appels d'offres et contrats
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Adresă internet: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019