Dostawy - 291295-2020

24/06/2020    S120

Polska-Warszawa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 120-291295

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-84/20
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest dostawa, w drodze udzielenia licencji, pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego, pakietów subskrypcji usług hostowanych oraz pakietów wsparcia technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który może zostać zrealizowany na warunkach określonych w umowie ramowej został określony w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy ramowej, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ).

2. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest dostawa, w drodze udzielenia licencji, pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego, pakietów subskrypcji usług hostowanych oraz pakietów wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który może zostać zrealizowany na warunkach określonych w umowie ramowej został określony w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy ramowej, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ).

2. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na udostępnieniu lub dostawie oprogramowania, o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto każde.

Wartość dostaw w walucie innej niż PLN należy podać po przeliczeniu na PLN, wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy ramowej stanowiącym Załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert w systemie, o którym mowa w pkt 28.1 SIWZ (w którym składane są oferty).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,

— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. e SIWZ;

e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) w przypadku zaoferowania rozwiązań firmy Microsoft – oświadczenie o statusie Licensing Solution Provider (LSP) firmy Microsoft, aktywny na rynku polskim;

b) publicznie dostępne dokumenty dostawcy potwierdzające pola eksploatacji zaoferowanych produktów (lub lista linków do tych dokumentów na stronach dostawcy) – w zakresie nie węższym niż wymagane w OPZ – Załączniku nr 1 do umowy ramowej.

4. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 250 000 PLN;

b) termin związania ofertą: 60 dni (sprostowanie do pkt IV.2.6 ogłoszenia);

c) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu;

d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z postanowieniami działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020