Dostawy - 291453-2020

24/06/2020    S120

Polska-Poznań: Drukarki i plotery

2020/S 120-291453

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Trójpole 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-693
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Tel.: +48 618274555
Faks: +48 618274582
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urzadzeń drukujących i projektora dla sadów apelacji poznańskiej

Numer referencyjny: ZP-373-06/20
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń drukujących i projektora wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych: Przedmiot zamówienia został podzielony na:

— część 1 Drukarka typ 1 – 2020/2 – mono. laser. A4 – w ilości szt. 200,

— część 2 Drukarka typ 3 – 2020/2 kolor. laser. A4 – w ilości szt. 11,

— część 3 Drukarka typ 7 – 2020/2 – do drukowania okładek akt – w ilości szt. 39,

— część 4 Drukarka typ 8 – 2020/2 – do drukowania kodów – w ilości szt. 25,

— część 5 Drukarka typ 9 – 2020/2 – atramentowa przenośna – w ilości szt. 11,

— cześć 6 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – 2020/2 – A4 mono – w ilości szt. 83,

— cześć 7 Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 – 2020/2 – A3 kolor – w ilości szt. 17,

— cześć 8 Projektor typ 1 – 2020/2 – standardowy – w ilości szt. 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka typ 1 -2020/2 - mono.laser. A4

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4 – w ilości szt. 200, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4 – w ilości szt. 200. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość wydruku stron A5 przy 5 % pokryciu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana pamięć / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

1) Część 1 Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4 – w ilości szt. 200,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 1 Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4 maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy.

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, 8.1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4 w wysokości 7 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka typ 3 -2020/2 - kolor.laser. A4

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 Drukarka typ 3 -2020/2 -kolor. laser. A4 – w ilości szt. 11, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Drukarka typ 3 -2020/2 -kolor. laser. A4 – w ilości szt. 11. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

1) Część 2 Drukarka typ 3 -2020/2 -kolor. laser. A4 – w ilości szt. 11,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 2 Drukarka typ 3 - 2020/2 kolor. laser. A4 maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy.

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 2 Drukarka typ 3 -2020/2 -kolor. laser. A4 w wysokości 600,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka typ 7 -2020/2 - do drukowania okładek akt

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 Drukarka typ 7 -2020/2 - do drukowania okładek akt – w ilości szt. 39, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Drukarka typ 7 -2020/2 - do drukowania okładek akt – w ilości szt. 39. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 3 Drukarka typ 7 -2020/2 -do drukowania okładek akt – w ilości szt. 39,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 3 Drukarka typ 7 -2020/2 -do drukowania okładek akt maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 3 Drukarka typ 7 -2020/2 - do drukowania okładek akt w wysokości 1 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka typ 8 -2020/2 - do drukowania kodów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 Drukarka typ 8 -2020/2 - do drukowania kodów – w ilości szt. 25, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Drukarka typ 8 -2020/2 - do drukowania kodów– w ilości szt. 25. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 4 Drukarka typ 8 -2020/2 -do drukowania kodów – w ilości szt. 25,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 4 Drukarka typ 8 -2020/2 -do drukowania kodów maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 4 Drukarka typ 8 -2020/2 - do drukowania kodów w wysokości 1 700,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna – w ilości szt. 11, okres gwarancji – 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna – w ilości szt. 11. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 5 Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna – w ilości szt. 11,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 5 Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 5 Drukarka typ 9 -2020/2 - atramentowa przenośna w wysokości 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 - 2020/2 A4 mono

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 - A4 mono – w ilości szt. 83, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące; punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 - A4 mono – w ilości szt. 83. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wydruku jednej strony / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana pamięć / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 6 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 - A4 mono – w ilości szt. 83,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 6 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 - A4 mono maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 6 Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 - A4 mono w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 - 2020/2 A3 kolor

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 -2020/2 - A3 kolor – w ilości szt. 17, okres gwarancji – 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 -2020/2 - A3 kolor – w ilości szt. 17. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 7 Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 -2020/2 - A3 kolor – w ilości szt. 17,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 7 Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 -2020/2 - A3 kolor maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 7 Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 - 2020/2 - A3 kolor w wysokości 4 100,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projektor typ 1 - 2020/2 - standardowy

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8 Projektor typ 1 -2020/2 - standardowy – w ilości szt. 1, okres gwarancji – 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena jednostkowa na w/w sprzęt musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Projektor typ 4 -2020/2 - standardowy – w ilości szt. 1. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

3. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości:

3) Część 8 Projektor typ 1 -2020/2 - standardowy – w ilości szt. 1,

5. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

7. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

8. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie:

— Część 8 Projektor typ 1 -2020/2 - standardowy maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy

* termin dostawy na podstawie deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 9).

9. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 8 Projektor typ 1 - 2020/2 - standardowy w wysokości 80,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił szczegółowo warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił szczegółowo warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - Dot. części 1 (Drukarka typ 1 -2020/2 -mono. laser. A4) wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto; - Dot. części 2 (Drukarka typ 3 -2020/2 kolor. laser. A4) wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 zł brutto; - Dot. części 3 (Drukarka typ 7 -2020/2 -do drukowania okładek akt) wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto; - Dot. części 4 (Drukarka typ 8 -2020/2 -do drukowania kodów)wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto; - Dot. części 5 (Drukarka typ 9 -2020/2 -atramentowa przenośna)wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto;- Dot. części 6 (Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 -2020/2 -A4 mono)wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto; - Dot. części 7 (Urządzenie wielofunkcyjne typ 4 -2020/2 -A3 kolor)wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. - Dot. części 8 (Projektor typ 1 -2020/2 -standardowy)wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto. Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie stacje robocze lub monitory lub laptopy lub serwery lub przełączniki sieciowe lub urządzenia drukujące lub projektory. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pomocą Systemu wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszymniż10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia za pomocą Systemu następujących oświadczeń lub dokumentów:1) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca przesyła za pomocą Systemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwe, umocowane osoby. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, wykorzystał wzór JEDZ zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II; III sekcja: A, B, C, D; IV; VI.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja "alfa" JEDZ.Odrębny formularz JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt. 1 składa za pomocą Systemu:każdy z Zamawiający będzie żądał oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego dla każdej części wskazanych w pkt. 6.3.2) SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21; 61-693 Poznań. W wyżej wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert podczas, której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem Systemu. Ofertę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą Systemu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art.24 ust.1pkt.12-23oraz na podstawie art.24ust.5 pkt.1,8.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca przesyła za pomocą systemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustaw Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.Zamawiający żąda,aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1pkt23Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art.26ust.1ustawy Pzp za pomocą Systemu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia za pomocą Systemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku jeżeli wykonawca nie poda w części III sekcji C formularza JEDZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji; e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g)oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12stycznia1991r.o podatkach i opłatach lokalnych. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich ww.dokumentów, oświadczeń.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu przysługująwykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lubponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020