Dostawy - 291520-2020

24/06/2020    S120

Polska-Lublin: Komputery przenośne

2020/S 120-291520

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres pocztowy: Al. Racławickie 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Gadzało
E-mail: dzp@kul.pl
Tel.: +48 814454159
Faks: +48 814454163

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kul.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kul.lublin.pl/16027.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części

Numer referencyjny: AZP-240/PN-p214/13/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części:

— część 1 – dostawa komputerów przenośnych Notebook dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

— część 2 – dostawa czytnika książek elektronicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

— część 3 – dostawa mobilnego rejestratora dźwięku wraz z mikrofonem oraz przełącznika KVM dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych Notebook dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30237410 Myszka komputerowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Teleinformatyczny KUL, Al. Racławickie 14 pokój CN-223; 20-950 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa komputerów przenośnych notebook dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który zawiera:

— załącznik nr 1.1 – opis parametrów technicznych,

— załącznik nr 1.2 – wykaz asortymentowo-ilościowy,

— załącznik nr 1.3 – wydruki Benchmark CPU Mark PassMark Software na dzień 9.6.2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi w części 1 – co najmniej 24 miesiące,

Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale XIV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa czytnika książek elektronicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32580000 Sprzęt do obsługi danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Teleinformatyczny KUL, Al. Racławickie 14 pokój CN-223; 20-950 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa czytnika książek elektronicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, który zawiera:

— załącznik nr 2.1 – opis parametrów technicznych,

— załącznik nr 2.2 – wykaz asortymentowo-ilościowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi w części 2 – co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mobilnego rejestratora dźwięku wraz z mikrofonem oraz przełącznika KVM dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32332100 Dyktafony
32341000 Mikrofony
30237100 Części komputerów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Teleinformatyczny KUL, Al. Racławickie 14 pokój CN-223; 20-950 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa mobilnego rejestratora dźwięku wraz z mikrofonem oraz przełącznika KVM dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, który zawiera:

— załącznik nr 3.1 – opis parametrów technicznych,

— załącznik nr 3.2 – wykaz asortymentowo-ilościowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi w części 3 – co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

c) zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)–pkt 23) ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ); – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

2.1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

2.2/ Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.3/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2.2 stosuje się.

2.4/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2.2 stosuje się.

2.5/ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, POLSKA; Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (jeżeli dotyczy);

2) wypełniony i podpisany formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, w której Wykonawca bierze udział, sporządzony zgodnie z załącznikiem dla części 1 – załącznik nr 1.1, dla części 2 – załącznik 2.1, dla części 3 – załącznik 3.1 do SIWZ.

3) wykaz asortymentowo-ilościowy do wyceny części postępowania, w której Wykonawca bierze udział, sporządzony zgodnie z załącznikiem dla części 1 - załącznik nr 1.2, dla części 2 zgodnie z załącznik nr 2.2, dla części 3 – załącznik nr 3.2 do SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ – zakres oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli dotyczy;

6) dokument wniesienia Wadium (dla wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020