Roboty budowlane - 291775-2023

16/05/2023    S94

Polska-Lublin: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2023/S 094-291775

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-731064)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 21
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wąchała
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349241
Faks: +48 815349239
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, odcinek nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem”

Numer referencyjny: O/LU.D-3.2410.10.2022.AW
II.1.2)Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S17 na trasie Piaski – Hrebenne. Początek odcinka przyjęto w km lokalnym 0+000,00 (zgodnie z Dokumentacją Projektową w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne” Część 1, odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem”, zaś koniec w km lokalnym ok. 18+800,00. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim, na terenie gmin Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Izbica, Stary Zamość.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-731064

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/05/2023
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 02/06/2023
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/09/2023
Powinno być:
Data: 29/09/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje: