Servicii - 292823-2019

25/06/2019    S120

Belgia-Bruxelles: Studiu privind crearea unui sistem centralizat de raportare

2019/S 120-292823

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană - Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Adresă: SPA2, 07/027
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind crearea unui sistem centralizat de raportare

Număr de referinţă: FISMA/2019/026/C
II.1.2)Cod CPV principal
79310000 Servicii de studii de piaţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul ar trebui să furnizeze o analiză cuprinzătoare a fezabilității și a condițiilor pentru crearea unei surse centrale de date privind tranzacțiile centralizate la nivelul UE pentru diferite instrumente financiare. Ar trebui să stabilească avantajele și dezavantajele diverselor modele posibile ale UE de sisteme centralizate de raportare.

Mai exact, obiectivele contractului sunt de a:

1) Furniza o analiză aprofundată a nevoilor potențiale ale utilizatorilor pentru un sistem centralizat de raportare la nivelul UE.

2) Furniza o evaluare aprofundată a conceperii unui sistem centralizat de raportare la nivelul UE.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
79311000 Servicii de studii
79311100 Servicii de elaborare de studii
79311200 Servicii de realizare de studii
79311300 Servicii de analiză a studiilor
79311410 Evaluare a impactului economic
79314000 Studiu de fezabilitate
79311400 Servicii de cercetare economică
72321000 Servicii de baze de date cu valoare adăugată
72322000 Servicii de gestionare a datelor
66171000 Servicii de consultanţă financiară
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant. Vor fi organizate maximum 3 reuniuni de coordonare împreună cu autoritatea contractantă, în Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Studiul ar trebui să evalueze necesitatea introducerii sistemului centralizat de raportare pentru diferite instrumente financiare din perspectiva diferiților utilizatori. Ar trebui să examineze necesitatea unui sistem centralizat de raportare pre- și post-tranzacționare sau a unui sistem centralizat de raportare post-tranzacționare. Studiul ar trebui să evalueze modul în care diferitele tipuri de participanți la piață ar folosi sistemul centralizat de raportare (de exemplu, cea mai bună execuție, analiza costurilor comerciale).

Studiul ar trebui să analizeze, de asemenea, cadrele pentru sistemele centralizate de raportare existente. În acest sens, ar trebui să furnizeze nu numai o descriere generală a cadrelor sistemelor centralizate de raportare din SUA și Canada, ci și o analiză aprofundată a funcționării acestor cadre. Studiul ar trebui să prezinte scenarii posibile pentru arhitectura unui cadru de succes pentru sistemul centralizat de raportare din UE. Studiul ar trebui să evalueze în aceste scenarii fondul promovării concurenței între mai mulți furnizori de sisteme centralizate de raportare, având în vedere implicațiile privind eficiența și costurile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea și relevanța metodologiei propuse / Pondere: 75
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsuri de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea dosarul achiziției.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea dosarul achiziției.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/07/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

Rue de Spa 2 (Maison de Maître), Room 'Poseidon', 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil, la adresa: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925 Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea dată reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/06/2019