Storitve - 293154-2015

Prikaži skrčeni pogled

20/08/2015    S160

Belgija-Bruselj: Podpora za ključne dejavnosti evropske tehnološke in inovacijske platforme na področju vetrne energije – 2015/RTD/OP/PP-03041-2014

2015/S 160-293154

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Direktorat G – Energetika, Enota G.3 – Obnovljivi viri energije
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1002

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1002

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Direktorat G – Energetika, Enota G.3 – Obnovljivi viri energije
Poštni naslov: rue du Champ de Mars 21 – CDMA 00/51
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1002
V roke: Vodja enote

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: Evropska politika na področju raziskav in inovacij.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Podpora za ključne dejavnosti evropske tehnološke in inovacijske platforme na področju vetrne energije – 2015/RTD/OP/PP-03041-2014
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: V glavnem v prostorih izvajalcev.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Namen storitve je obveščanje energetskih politik EU o tehničnih dosežkih, trendih in potrebah, ki zadevajo prispevek sektorja vetrne energije k ciljem EU glede obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in leta 2050 ter ambicije energetske unije.
Cilj te storitve je podpora Evropski komisiji pri pripravi ciljno usmerjenega nadaljevanja evropske tehnološke platforme za strateški raziskovalni program (SRA) za vetrno energijo in integriranega delovnega načrta za načrt SET ter pri pripravi serije poročil s prednostno razvrstitvijo kratko-, srednje- in dolgoročnih, ciljno usmerjenih raziskav in inovacij v zvezi z vetrno energijo.
Namen te storitve je tudi podpreti glavne dejavnosti evropske tehnološke in inovacijske platforme na področju vetrne energije z namenom spodbujanja razprav med sektorjem vetrne energije, oblikovalci politike v državah članicah EU in Evropsko komisijo. Dejavnosti morajo biti podprte z dogodki za obveščanje o politiki.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
750 000 EUR.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 33 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glejte razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
2015/RTD/OP/PP-03041-2014.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.9.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 7.10.2015

Kraj:

GD za raziskave in inovacije, soba CDMA -1.044 (nadstropje -1), rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Ponudnike, ki se želijo udeležiti odpiranja, prosimo, da svojo namero sporočijo po e-pošti na veljavni naslov rtd-energy-tender-support-wind-tp@ec.europa.eu vsaj 2 delovna dneva vnaprej. To obvestilo mora podpisati pooblaščeni uslužbenec ponudnika in v njem navesti priimek in ime ter državljanstvo osebe (1 na ponudnika), ki se bo udeležila odpiranja ponudb v imenu ponudnika.

Na recepciji stavbe EK bo ta oseba morala pokazati osebni dokument, ki potrjuje osebne podatke, navedene v obvestilu.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Raziskovalni okvirni programi.
VI.3)Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1002). Spletna stran za e-razpise bo posodobljena, ko bo primerno. Uporabniki, registrirani za določeni razpis na spletni strani za e-razpise (glejte oddelek „Registracija“ na levi strani), bodo samodejno obveščeni o vseh spremembah, ki bodo objavljene v zvezi s tem specifičnim razpisom (dodatni dokumenti, vprašanja/odgovori itd.). Tisti morebitni ponudniki, ki se ne bodo registrirali na spletni strani za e-razpise, bodo sami odgovorni za spremljanje dopolnitev in sprememb na tej spletni strani v razpisnem obdobju.

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10.8.2015