Dostawy - 294695-2020

Submission deadline has been amended by:  359306-2020
25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 121-294695

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adres pocztowy: ul. Grójecka 186
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-390
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Tel.: +48 225726254
Faks: +48 225726305

Adresy internetowe:

Główny adres: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: https://nfz.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa serwera bazodanowego”

Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa serwera bazodanowego”. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 008 130.08 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NFZ Centrala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m.st. Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa serwera bazodanowego”. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy serwera / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin instalacji oraz uruchomienia serwera / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 008 130.08 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy serwera bazodanowego w terminie do 35* (termin w zależności od wskazanego w kryterium) dni od daty zawarcia umowy.

Termin instalacji i uruchomienia serwera bazodanowego w terminie do 14* (termin w zależności od wskazanego w kryterium) dni od daty odbioru dostawy serwera bazodanowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa powyżej w terminach określonych w rozdziale VI, Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z pózn. zm.);

b. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia;

c. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia;

d. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia;

e. wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z roz. VI.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę polegającą na dostawie serwera „IBM Power System i” z systemem i5/OS o wartości przekraczającej 2 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie, tj,:co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— „IBM Certification Administration IBM i (C9010-030)

— „IBM Power Systems Scale-Up Technical Sales” (C1000-031 ENU)

— „POWER Systems with POWER8 Scale-out Technical Sales Skills V1” (C9010-251 ENU)

— „IBM Power Systems with POWER8 Enterprise Technical Sales Skills V2 (C9010-262 ENU).

Certyfikaty ww. osób mają być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemów.

Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczania co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma Zakupowa Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Do oferty należy dołączyć również

1) opis rozwiązania równoważnego (o ile dotyczy),

2) wykaz personelu kluczowego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020