Dostawy - 294887-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 121-294887

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Tel.: +48 226232000
Faks: +48 226232315

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia technicznego i aktualizacji

Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.27.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu oprogramowanie;

2) zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z oprogramowania;

3) zapewnić wsparcie techniczne dla oprogramowania od dnia zawarcia umowy do dnia 11 września 2021 r. i dostarczyć stosowne dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla tego oprogramowania;

4) wykonać wdrożenie oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

5) dostarczyć dokumentację powdrożeniową.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu oprogramowanie:

a) OpManager Professional – licencja wieczysta dla 100 urządzeń;

b) Exchange Reporter Plus Professional – licencja wieczysta dla 1 000 skrzynek pocztowych;

c) Desktop Central Multi – Language UEM Secure Gateway addon, licencja wieczysta;

d) Desktop Central Multi – Language UEM – licencja wieczysta dla 600 urządzeń;

e) ServiceDesk Plus Multi – Language Professional – licencja wieczysta dla 5 techników;

f) ServiceDesk Plus Multi – Language Professional – licencja wieczysta dla katalogu usług;

g) ServiceDesk Plus Multi – Language Professional – licencja wieczysta dla bazy CMDB – zwane dalej „oprogramowaniem”,

— lub rozwiązanie równoważne;

2) zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z oprogramowania;

3) zapewnić wsparcie techniczne dla oprogramowania od dnia zawarcia umowy do dnia 11 września 2021 r. i dostarczyć stosowne dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla tego oprogramowania;

4) wykonać wdrożenie oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;

5) dostarczyć dokumentację powdrożeniową.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 079-186078
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ została złożona w sposób niezgodny z przepisami ustawy dotyczącymi składania ofert w odniesieniu do postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej tzw. „progi unijne”.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest to skan dokumentów podpisanych odręcznym podpisem. Przedmiotowy skan został przesłany do Zamawiającego przy użyciu narzędzia informatycznego do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tj. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, jednakże zeskanowana dokumentacja nie została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

W niniejszym postępowaniu nie złożono więc żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi przesłankę do unieważnienia zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020