Dostawy - 294892-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 121-294892

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289093
Adres pocztowy: ul. Marymoncka 99/103
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-813
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szymańska
E-mail: joanna.szymanska@cmkp.edu.pl
Tel.: +48 225693777

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.cmkp.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://cmkp.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)

Numer referencyjny: ZP-300/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 240 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30213100 Komputery przenośne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy do Działu Zaopatrzenia CMKP, ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, POLSKA.

Miejsce Użytkowania – miejsce, na terenie Warszawy lub Otwocka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby CMKP w Warszawie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiany sprzęt przeznaczony jest do edycji dokumentów, sporządzania arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji WWW, przetwarzania danych osobowych. Sprzęt będzie wykorzystywany do pracy zarówno w biurze, jak i poza nim, z wykorzystaniem konkretnego systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego. We wszystkich przypadkach może dojść do sytuacji konieczności dodatkowego zabezpieczenia dostępu do laptopa. Jednocześnie użytkownicy zapisują swoją pracę na dysku sieciowym.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Wszystkie oferowane Zamawiającemu systemy operacyjne/oprogramowanie muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększania.

7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, są uzasadnione specyfiką zamówienia, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz wskazują na parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tym zakresie produktów o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych lub użytkowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Za przedmiot zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiający uzna produkt o parametrach technicznych, eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia nie będzie poprawnie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z odtworzeniem i przywróceniem sprawnej infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz zwróci koszty zakupu oprogramowania niespełniającego warunków zamówienia. W celu wykazania spełnienia tych wymagań Wykonawca winien przedstawić specyfikację producenta potwierdzającą parametry oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim – dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Karta graficzna / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154788
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 285 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 240 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020