Dostawy - 295130-2021

11/06/2021    S112

Polska-Białystok: Olej napędowy

2021/S 112-295130

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-282880)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5420206596
Adres pocztowy: Składowa 7
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-399
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
E-mail: dz@kpk.bialystok.pl
Tel.: +48 857424537
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpk.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy

Numer referencyjny: KPK/ZP/ON/78/21
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100-8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 3 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 100 000 l (3 100 m3) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-282880

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:

2 845 472.00 EUR

Powinno być:

2 586 793,00 EUR

VII.2)Inne dodatkowe informacje: