Dostawy - 295155-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 121-295155

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Duralska
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja technologiczna środowiska dla Centralnego Systemu Backupowego

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0061/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do lokalizacji Zamawiającego:

1.1 10 serwerów X86 zwanych dalej „Sprzętem” wraz z oprogramowaniem,

1.2 16 sztuk subskrypcji Red Hat Enterprise Linux with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes) kod produktu RedHat: RH00009F3, ze wsparciem na 3 lata.

2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1 instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania w lokalizacjach Zamawiającego, wykonanie wdrożenia,

2.2 przeprowadzenia dwudniowych warsztatów łącznie dla 10 pracowników Zamawiającego,

2.3 wykonania dokumentacji powykonawczej oraz jej aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji oraz praw zależnych,

2.4 świadczenia serwisu dla produktów w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 720 515.15 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Warszawa przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 (Centralny Ośrodek Komputerowy), POLSKA.

2. Radom przy ul. Samorządowej 1 (Centrum Informatyki Resortu Finansów), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do lokalizacji Zamawiającego:

1.1 10 serwerów X86 zwanych dalej „Sprzętem” wraz z oprogramowaniem.

1.2 16 sztuk subskrypcji Red Hat Enterprise Linux with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes) kod produktu RedHat: RH00009F3, ze wsparciem na 3 lata.

2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1 instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania w lokalizacjach Zamawiającego, wykonanie wdrożenia,

2.2 przeprowadzenia dwudniowych warsztatów łącznie dla 10 pracowników Zamawiającego,

2.3 wykonania dokumentacji powykonawczej oraz jej aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji oraz praw zależnych,

2.4 świadczenia serwisu dla produktów w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamówienie zostało opublikowane we Wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2020/S 010-018842 z 15.1.2020 i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) umożliwia skrócenie terminu składania ofert. *

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-132188
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0061/DIT/20
Nazwa:

Modernizacja technologiczna środowiska dla Centralnego Systemu Backupowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comtegra S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 474
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 979 515.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 720 515.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020