Servicii - 295687-2014

Afișează vizualizare compactă

30/08/2014    S166

Belgia-Bruxelles: Instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru IMM-uri

2014/S 166-295687

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/easme

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru IMM-uri.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sarcinile vor fi executate la sediul desemnat de prestatorul de servicii, cu excepţia reuniunilor de coordonare care vor fi organizate la sediul EASME sau la sediul Comisiei Europene.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Prezenta licitaţie are ca obiectiv selectarea unui prestator de servicii în vederea dezvoltării şi testării unui instrument european de autoevaluare a utilizării eficiente a resurselor pentru IMM-uri, denumit în continuare „instrumentul”, şi a unui catalog de măsuri de îmbunătăţire a utilizării eficiente a resurselor, denumit în continuare „catalogul”, care vor permite IMM-urilor europene să îşi înţeleagă mai bine performanţele în materie de utilizare eficientă a resurselor şi să identifice măsurile care ar putea fi adoptate pentru îmbunătăţirea acestora. Contractantul va fi responsabil în special cu dezvoltarea prototipurilor instrumentului şi catalogului prin furnizarea caracteristicilor, a conţinutului şi a componentelor necesare pentru conceperea şi integrarea acestora într-o aplicaţie web dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene.
Instrumentul, inclusiv catalogul, este conceput ca un prim modul în vederea înfiinţării unui centru european de excelenţă pentru utilizarea eficientă a resurselor (COSME 2015), denumit în continuare „centrul”, şi va fi dezvoltat, integrat şi îmbunătăţit ulterior de centru. Instrumentul va fi conceput pentru a oferi IMM-urilor europene din orice sector, de orice dimensiune (întreprinderi mici şi mijlocii, microîntreprinderi) şi din orice zonă geografică o metodă accesibilă pentru evaluarea propriilor performanţe în materie de utilizare eficientă a resurselor şi pentru explorarea măsurilor care ar putea fi adoptate în vederea îmbunătăţirii acestora într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. În cadrul acestei acţiuni se vor dezvolta prototipul unui instrument european de autoevaluare pentru IMM-uri pe baza metodologiilor existente, atestate care vor fi transpuse şi adaptate contextului UE, precum şi prototipul unui catalog cu diferite tipuri de măsuri de îmbunătăţire a utilizării eficiente a resurselor, furnizând date şi informaţii privind eficienţa, impactul asupra competitivităţii şi rentabilitatea acestora. Datele colectate prin intermediul prototipurilor instrumentului şi catalogului vor fi incluse într-o bază de date europeană cu informaţii privind utilizarea eficientă a resurselor, care va fi creată şi dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene. În final, instrumentul, catalogul şi întreaga aplicaţie web care le integrează vor fi testate de contractant în rândul IMM-urilor.
Este important de subliniat faptul că obiectul acestei acţiuni este limitat la dezvoltarea prototipurilor instrumentului şi catalogului şi la testarea acestora în rândul IMM-urilor. Versiunile gata de utilizare rezultate, integrate într-o aplicaţie web dezvoltată intern de serviciul (serviciile) informatic(e) al (ale) Comisiei Europene, vor fi puse la dispoziţie şi utilizate în domeniul public abia ulterior, în contextul centrului, care le va mai îmbunătăţi şi completa cu date şi informaţii suplimentare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă, 73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă, 72400000 Servicii de internet, 72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web), 79952000 Servicii pentru evenimente

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Volumul de lucru prevăzut pentru executarea acestui contract este evaluat la maximum 400 000 EUR, fără TVA.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
EASME/COSME/2014/005.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.10.2014
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2014 - 10:30

Locul:

Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, sala COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor (a se consulta invitaţia la licitaţie).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.12.2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME) (2014-2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE.
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20.8.2014