Usługi - 296129-2020

25/06/2020    S121

Polska-Gdynia: Usługi sporządzania map lotniczych

2020/S 121-296129

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Schroeder, Katarzyna Chojnacka
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Tel.: +48 583553333
Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego”

Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.16.2020.KC
II.1.2)Główny kod CPV
71354200 Usługi sporządzania map lotniczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Zamówienie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Monitoring wykonywany jest w celu oceny stanu brzegu morskiego poprzez analizę ukształtowania dna morskiego oraz wszystkich elementów strefy brzegowej, naturalnych lub sztucznych, które mają wpływ na utrzymanie brzegu morskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79961200 Usługi fotografii lotniczej
71353100 Usługi badania hydrograficznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizację realizacji zamówienia zawiera rozdział II SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Zamówienie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Monitoring wykonywany jest w celu oceny stanu brzegu morskiego poprzez analizę ukształtowania dna morskiego oraz wszystkich elementów strefy brzegowej, naturalnych lub sztucznych, które mają wpływ na utrzymanie brzegu morskiego dla następujących brzegów morskich:

1.1. brzegi wybrzeża w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmujące brzeg morski od granicy państwa z Federacją Rosyjską (km 0,0) do granicy administracyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni na zachodzie (km 243,9), a także brzeg morski Mierzei Helskiej (kmh 0,0–71,5) – łącznie 315,4 km brzegów wybrzeża, 633 profile poprzeczne;

1.2. brzegi Zalewu Wiślanego – 102,1 km brzegów Zalewu Wiślanego, 205 profili poprzecznych;

1.3. obszary portowe – 5 433 ha.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące zadania:

2.1. zadanie nr 1 – monitoring brzegów wybrzeża i Zalewu Wiślanego oraz obszarów portowych w 2021 roku;

2.2. zadanie nr 2 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2022 roku;

2.3. zadanie nr 3 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2023 roku.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady opracowania (dla każdego zadania z osobna) na okres 24 miesięcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres i sposób przygotowania opracowania i jego założenia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do 20 % wartości zamówienia w każdym zadaniu.

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy – osoby realizujące opracowanie fotogrametryczne, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 3 do SIWZ – wzorze umowy.

9. Opis przedmiotu za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

— 71354200-6 – usługi sporządzania map lotniczych,

— 79961200-0 – usługi fotografii lotniczej,

— 71353100-8 – usługi badania hydrograficznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres i głębokość skanowania LIDAR (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pomiar synchroniczny (S) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

1.1. zadanie nr 1 – monitoring brzegów wybrzeża i Zalewu Wiślanego oraz obszarów portowych w 2021 roku – do dnia 31 sierpnia 2021 roku;

1.2. zadanie nr 2 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2022 roku – do dnia 31 sierpnia 2022 roku;

1.3. zadanie nr 3 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2023 roku do – dnia 31 sierpnia 2023.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Uwaga! W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1.1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi, które obejmowały swoim

zakresem wykonanie ortofotomapy łącznie lotniczym skanowaniem laserowym LIDAR, które obejmowały

swoim zakresem co najmniej:

1) wykonanie barwnych, cyfrowych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem na ich podstawie zobrazowań ortometrycznych o rozdzielczości piksela co najmniej 20 cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2,

2) wykonanie skanowania Lidar o gęstości nie mniejszej niż 6 punktów na m2 wraz z opracowaniem danych ze skaningu laserowego i przetworzeniem ich do formatu rastrowego;

1.2. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi, które obejmowały swoim zakresem wykonanie pomiarów batymetrycznych profili brzegowych z wykorzystaniem echosondy, wraz z opracowaniem wyników, o sumie długości opracowanych profili nie mniejszej niż 100 km;

1.3. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

1) co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem co najmniej:

a) projektowanie nalotów fotogrametrycznych, post-processingu danych GPS/INS oraz,

b) wykonanie usługi, w której wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym usługa musi dotyczyć wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o rozdzielczości nie większej niż 20 cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2;

2) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), 3) co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone dyplomem hydrografa kategorii „A” kwalifikacje niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji Morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 ze zm.);

1.4. celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:

1) samolotem lub śmigłowcem wyposażonym w:

a) stabilizowane podwieszenie kamery łączące kamerę oraz skaner Lidar z podłogą samolotu lub śmigłowca,

b) system planowania i zarządzania lotem,

c) pomiarową kamerę cyfrową;

2) co najmniej 1 pomiarową kamerą cyfrową:

a) wyprodukowaną i przeznaczoną do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,

b) wyposażoną w zintegrowane systemy GPS i INS do pomiaru współrzędnych x, y, z oraz kątów obrotu ω, φ, κ określających położenie kamery w momencie ekspozycji,

c) o konstrukcji i połączeniu z systemem GPS umożliwiającym rejestrację momentu ekspozycji z dokładnością nie gorszą niż 1 milisekunda,

d) wyposażoną w system kompensacji rozmazania obrazu z tytułu ruchu postępowego samolotu,

e) o rozdzielczości nie mniejszej niż 100 megapikseli;

3) co najmniej 1 cyfrowy skaner laserowy Lidar:

a) wyprodukowany i przeznaczony do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,

b) wyposażony w zintegrowane systemy GPS i INS do pomiaru współrzędnych x, y, z oraz kątów obrotu ω, φ, κ określających położenie kamery w momencie ekspozycji,

c) o konstrukcji i połączeniu z systemem GPS umożliwiającym rejestrację momentu ekspozycji z dokładnością nie gorszą niż 1 milisekunda,

d) rejestrujący przynajmniej cztery odbicia pojedynczego impulsu,

e) rejestrujący intensywność odbicia;

4) co najmniej 1 pomiarową jednostkę pływającą wyposażoną w hydrograficzną echosondę jednowiązkową lub hydrograficzną echosondę wielowiązkową;

5) co najmniej 1 odbiornik do pomiarów geodezyjnych GNSS umożliwiający wykonywanie pomiarów w trybie RTK.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) 31.7.2020 o godzinie 10.30, za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na platformie w zakładce „Dokumenty udostępnione”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Wykonawcy usług w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wartości nie wyższej niż 915 050,63 PLN netto.

2.2. Zamówienia będą polegały na wykonaniu (w sezonie letnim):

2.2.1. skaningu laserowego półwyspu Helskiego i uzyskanie ortofotomapy;

2.2.2. skaning lotniczy portów i uzyskanie ortofotomapy;

2.2.3. pomiar batymetryczny obiektów ochrony brzegów morskich.

3. Warunki udzielenia zamówienia:.

3.1. wykonanie w całości lub części usługi zgodnie z umową;

3.2. zapewnienie standardu usług nie gorszych niż usług podstawowych;

3.3. zachowanie istotnych warunków umowy podstawowej, z zastrzeżeniem, że zakres usług, termin oraz cena będzie przedmiotem negocjacji zamówienia w wolnej ręki;

3.4. udzielenie zamówienia najpóźniej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający skorzysta z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej i na platformie informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

7. 1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2 SIWZ;

7.2. wykazu usług, o których mowa w pkt 6.2.3.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

7.3. wykazu usług, o których mowa w pkt 6.2.3.2 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Cd. zawarty jest w pkt VI.4.3 ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera rozdział 22 SIWZ.

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.6.1–22.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Cd. z pkt VI.3: pkt 7.4 wykazu osób, o których mowa w pkt 6.2.3.3 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

7.5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 6.2.3.4 SIWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8.7 SIWZ.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020