Usługi - 296129-2020

25/06/2020    S121

Polska-Gdynia: Usługi sporządzania map lotniczych

2020/S 121-296129

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Schroeder, Katarzyna Chojnacka
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Tel.: +48 583553333
Faks: +48 586217231
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego”

Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.16.2020.KC
II.1.2)Główny kod CPV
71354200 Usługi sporządzania map lotniczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Zamówienie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Monitoring wykonywany jest w celu oceny stanu brzegu morskiego poprzez analizę ukształtowania dna morskiego oraz wszystkich elementów strefy brzegowej, naturalnych lub sztucznych, które mają wpływ na utrzymanie brzegu morskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79961200 Usługi fotografii lotniczej
71353100 Usługi badania hydrograficznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizację realizacji zamówienia zawiera rozdział II SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Zamówienie będzie realizowane w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Monitoring wykonywany jest w celu oceny stanu brzegu morskiego poprzez analizę ukształtowania dna morskiego oraz wszystkich elementów strefy brzegowej, naturalnych lub sztucznych, które mają wpływ na utrzymanie brzegu morskiego dla następujących brzegów morskich:

1.1. brzegi wybrzeża w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmujące brzeg morski od granicy państwa z Federacją Rosyjską (km 0,0) do granicy administracyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni na zachodzie (km 243,9), a także brzeg morski Mierzei Helskiej (kmh 0,0–71,5) – łącznie 315,4 km brzegów wybrzeża, 633 profile poprzeczne;

1.2. brzegi Zalewu Wiślanego – 102,1 km brzegów Zalewu Wiślanego, 205 profili poprzecznych;

1.3. obszary portowe – 5 433 ha.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące zadania:

2.1. zadanie nr 1 – monitoring brzegów wybrzeża i Zalewu Wiślanego oraz obszarów portowych w 2021 roku;

2.2. zadanie nr 2 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2022 roku;

2.3. zadanie nr 3 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2023 roku.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady opracowania (dla każdego zadania z osobna) na okres 24 miesięcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres i sposób przygotowania opracowania i jego założenia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do 20 % wartości zamówienia w każdym zadaniu.

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy – osoby realizujące opracowanie fotogrametryczne, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 3 do SIWZ – wzorze umowy.

9. Opis przedmiotu za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

— 71354200-6 – usługi sporządzania map lotniczych,

— 79961200-0 – usługi fotografii lotniczej,

— 71353100-8 – usługi badania hydrograficznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres i głębokość skanowania LIDAR (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pomiar synchroniczny (S) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

1.1. zadanie nr 1 – monitoring brzegów wybrzeża i Zalewu Wiślanego oraz obszarów portowych w 2021 roku – do dnia 31 sierpnia 2021 roku;

1.2. zadanie nr 2 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2022 roku – do dnia 31 sierpnia 2022 roku;

1.3. zadanie nr 3 – monitoring brzegów wybrzeża oraz obszarów portowych w 2023 roku do – dnia 31 sierpnia 2023.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Uwaga! W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1.1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi, które obejmowały swoim

zakresem wykonanie ortofotomapy łącznie lotniczym skanowaniem laserowym LIDAR, które obejmowały

swoim zakresem co najmniej:

1) wykonanie barwnych, cyfrowych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem na ich podstawie zobrazowań ortometrycznych o rozdzielczości piksela co najmniej 20 cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2,

2) wykonanie skanowania Lidar o gęstości nie mniejszej niż 6 punktów na m2 wraz z opracowaniem danych ze skaningu laserowego i przetworzeniem ich do formatu rastrowego;

1.2. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie usługi, które obejmowały swoim zakresem wykonanie pomiarów batymetrycznych profili brzegowych z wykorzystaniem echosondy, wraz z opracowaniem wyników, o sumie długości opracowanych profili nie mniejszej niż 100 km;

1.3. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

1) co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem co najmniej:

a) projektowanie nalotów fotogrametrycznych, post-processingu danych GPS/INS oraz,

b) wykonanie usługi, w której wykonano cyfrowe, fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, przy czym usługa musi dotyczyć wykonania cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych o rozdzielczości nie większej niż 20 cm dla obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2;

2) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), 3) co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone dyplomem hydrografa kategorii „A” kwalifikacje niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji Morskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 ze zm.);

1.4. celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:

1) samolotem lub śmigłowcem wyposażonym w:

a) stabilizowane podwieszenie kamery łączące kamerę oraz skaner Lidar z podłogą samolotu lub śmigłowca,

b) system planowania i zarządzania lotem,

c) pomiarową kamerę cyfrową;

2) co najmniej 1 pomiarową kamerą cyfrową:

a) wyprodukowaną i przeznaczoną do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,

b) wyposażoną w zintegrowane systemy GPS i INS do pomiaru współrzędnych x, y, z oraz kątów obrotu ω, φ, κ określających położenie kamery w momencie ekspozycji,

c) o konstrukcji i połączeniu z systemem GPS umożliwiającym rejestrację momentu ekspozycji z dokładnością nie gorszą niż 1 milisekunda,

d) wyposażoną w system kompensacji rozmazania obrazu z tytułu ruchu postępowego samolotu,

e) o rozdzielczości nie mniejszej niż 100 megapikseli;

3) co najmniej 1 cyfrowy skaner laserowy Lidar:

a) wyprodukowany i przeznaczony do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych,

b) wyposażony w zintegrowane systemy GPS i INS do pomiaru współrzędnych x, y, z oraz kątów obrotu ω, φ, κ określających położenie kamery w momencie ekspozycji,

c) o konstrukcji i połączeniu z systemem GPS umożliwiającym rejestrację momentu ekspozycji z dokładnością nie gorszą niż 1 milisekunda,

d) rejestrujący przynajmniej cztery odbicia pojedynczego impulsu,

e) rejestrujący intensywność odbicia;

4) co najmniej 1 pomiarową jednostkę pływającą wyposażoną w hydrograficzną echosondę jednowiązkową lub hydrograficzną echosondę wielowiązkową;

5) co najmniej 1 odbiornik do pomiarów geodezyjnych GNSS umożliwiający wykonywanie pomiarów w trybie RTK.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) 31.7.2020 o godzinie 10.30, za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na platformie w zakładce „Dokumenty udostępnione”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Wykonawcy usług w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych usług do wartości nie wyższej niż 915 050,63 PLN netto.

2.2. Zamówienia będą polegały na wykonaniu (w sezonie letnim):

2.2.1. skaningu laserowego półwyspu Helskiego i uzyskanie ortofotomapy;

2.2.2. skaning lotniczy portów i uzyskanie ortofotomapy;

2.2.3. pomiar batymetryczny obiektów ochrony brzegów morskich.

3. Warunki udzielenia zamówienia:.

3.1. wykonanie w całości lub części usługi zgodnie z umową;

3.2. zapewnienie standardu usług nie gorszych niż usług podstawowych;

3.3. zachowanie istotnych warunków umowy podstawowej, z zastrzeżeniem, że zakres usług, termin oraz cena będzie przedmiotem negocjacji zamówienia w wolnej ręki;

3.4. udzielenie zamówienia najpóźniej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający skorzysta z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej i na platformie informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

7. 1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2 SIWZ;

7.2. wykazu usług, o których mowa w pkt 6.2.3.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

7.3. wykazu usług, o których mowa w pkt 6.2.3.2 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Cd. zawarty jest w pkt VI.4.3 ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera rozdział 22 SIWZ.

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.6.1–22.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Cd. z pkt VI.3: pkt 7.4 wykazu osób, o których mowa w pkt 6.2.3.3 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

7.5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 6.2.3.4 SIWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8.7 SIWZ.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020