Usługi - 296135-2023

Submission deadline has been amended by:  400818-2023
19/05/2023    S96

Polska-Warszawa: Zintegrowane usługi telekomunikacyjne

2023/S 096-296135

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6163ddf-ee3a-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6163ddf-ee3a-11ed-9355-06954b8c6cb9
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych,innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu

Numer referencyjny: BGO-BGZ.25.11.2023.AS
II.1.2)Główny kod CPV
64227000 Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy wraz z załącznikami.

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza oferty.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa oraz Jednostki Terenowe NIK wskazane w pkt 3.6 Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu, obejmujących:

1.1 świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN z wykorzystaniem głównych Łączy IP VPN MPLS Wykonawcy we wszystkich Lokalizacjach Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, z zapewnieniem Funkcjonalności usługi transmisji danych w Sieci WAN;

1.2 świadczenie usługi transmisji danych w Sieci WAN z wykorzystaniem zapasowych Łączy IP VPN MPLS Wykonawcy we wszystkich Lokalizacjach Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, z zapewnieniem Funkcjonalności usług transmisji danych w Sieci WAN;

1.3 świadczenie usługi dostępu do Internetu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie poprzez główne i zapasowe łącze dla usługi dostępu do Internetu, z zapewnieniem Funkcjonalności usługi dostępu do Internetu;

1.4 świadczenie usługi Serwerów nazw;

1.5 świadczenie usługi AntyDDoS;

1.6 dostawę i przeniesienie na Zamawiającego własności 16 szt. Routerów CE wraz z wyposażeniem oraz Serwisem Producenta zapewniających Funkcjonalność transmisji danych w Sieci WAN;

1.7 dostawę i przeniesienie na Zamawiającego własności licencji aktywujących porty 10Gb/s

w Routerach CE;

1.8 wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i uruchomieniu przez Wykonawcę wymaganych światłowodów jednomodowych w każdej Lokalizacji Zamawiającego – tylko w tych Lokalizacjach, w których takie roboty budowlane są niezbędne do przeprowadzenia;

1.9 realizację:

1) dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia Routerów CPE,

2) uruchomienia Łączy IP VPN MPLS,

3) uruchomienia łączy dla usługi dostępu do Internetu,

4) uruchomienia usługi Serwerów nazw,

5) uruchomienia usługi AntyDDoS,

6) montażu, konfiguracji, uruchomienia i, w imieniu Zamawiającego, dokonania wymaganej przepisami prawa rejestracji Routerów CE w związku z wykorzystaniem modułu silnie szyfrującego,

7) dostawy, instalacji i uruchomienia systemu monitoringu,

8) propozycji sposobu wykonania pierwszej i drugiej części testów akceptacyjnych,

9) pierwszej i drugiej części testów akceptacyjnych,

10) dokumentacji powykonawczej,

11) instruktażu powdrożeniowego,

12) świadczenia usługi serwisu Wykonawcy,

13) innych prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia nawet, jeżeli prace te nie zostały wyszczególnione we Wzorze Umowy lub załącznikach do Wzoru Umowy;

1.10 zapewnienie usługi Serwisu Producenta dla Routerów CE będących w serwisie pogwarancyjnym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Umowy wraz z załącznikami.

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje następujące opcje.

1) OPCJA nr 1 – przedłużenie świadczenia usług wskazanych w sekcji II.2.4) ppkt 1.1 – 1.5, 1.9 – 1.10 ogłoszenia oraz zapewnienie usługi Serwisu Producenta na dostarczone Routery CE, o której mowa w § 17 ust. 2 Wzoru Umowy, przez okres do 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o jaki okres przedłuży świadczenie usług, może też zrezygnować z opcji w całości;

2) OPCJA nr 2 – dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności do 3 szt. Routerów CE wraz z wyposażeniem, przeznaczonych dla Jednostek Terenowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, ile routerów zamówi, może też zrezygnować z opcji w całości;

3) OPCJA nr 3 – dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności do 3 szt. Routerów CE wraz z wyposażeniem, przeznaczonych dla sieci szkieletowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, ile routerów zamówi, może też zrezygnować z opcji w całości;

4) OPCJA nr 4 – dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności kompletu licencji zwiększającej wydajność szyfrowania w Routerach CE. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prawa opcji w całości;

5) OPCJA nr 5 – realizacja instruktażu technicznego dot. obsługi posiadanych przez Zamawiającego Routerów CE. Zamawiający może wymagać przeprowadzenia wszystkich zajęć, ich części, także dla mniejszej ilości osób, albo zrezygnować z opcji w całości.

2. Okoliczności skorzystania z opcji.

Zasady skorzystania z każdej z opcji zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w pkt 20-24 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z opcji w całości lub w części. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności w związku z niewykonaniem opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej strony na Platformie e_zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych

i Średnich Przedsiębiorców przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2023