Usługi - 296136-2020

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 121-296136

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chodorek
E-mail: czcsz.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848159

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony Narodowej

Numer referencyjny: 2612.3.2020.AC
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony Narodowej, w wymiarze 4000 h, w zakres której wchodzą:

1) doradztwo i wsparcie inżynierskie w fazie projektowania, wdrażania i rozbudowy usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

2) edukacja z zakresu nowych rozwiązań i technologii dostarczanej przez producenta oprogramowania;

3) wsparcie techniczne w zakresie bieżącego utrzymania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

4) wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki i przywracania prawidłowego funkcjonowania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

5) bieżące monitorowanie poprawności działania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji usługi:

• Centrum Projektów Informatycznych, ul Radiowa 2, 01-485 Warszawa, POLSKA;

• RCI w Bydgoszczy, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony Narodowej, w wymiarze 4 000 h, w zakres której wchodzą:

1) doradztwo i wsparcie inżynierskie w fazie projektowania, wdrażania i rozbudowy usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

2) edukacja z zakresu nowych rozwiązań i technologii dostarczanej przez producenta oprogramowania;

3) wsparcie techniczne w zakresie bieżącego utrzymania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

4) wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki i przywracania prawidłowego funkcjonowania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON;

5) bieżące monitorowanie poprawności działania usługi VoIP/VTC w ramach systemów teleinformatycznych RON.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) czas reakcji na zgłoszony problem (CR) o wadze 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 600,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne, NATO Secret oraz Secret UE/EU Secret zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych w zależności od formy prawnej Wykonawcy określa Załącznik nr 2 do umowy – Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówienia na podstawie Tabeli kursów średnich NBP opublikowanych na stronie internetowej http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) usługę polegającą na bieżącej obsłudze oraz rozbudowie usług zintegrowanej komunikacji VoIP/VTC (ang. Unified Communications), obsłudze incydentów, optymalizacji konfiguracji, monitoringu usług, analizie aktualnego stanu usług, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert. Przez jedną usługę rozumie się usługę świadczoną w ramach jednej umowy.

W zakresie potencjału osobowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

• co najmniej 1 inżynierem posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji inżynierskiego wsparcia technicznego dla systemów VoIP/VTC oraz certyfikat co najmniej poziomu CCNP Voice lub równoważny,

• co najmniej 2 osobami, z których każda posiada minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji inżynierskiego wsparcia technicznego dla systemów VoIP/VTC oraz certyfikat co najmniej poziomu CCNP Voice lub równoważny,

• co najmniej 1 inżynierem producenta posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji inżynierskiego wsparcia technicznego dla systemów VoIP/VTC oraz certyfikat co najmniej CISCO CCIE Voice lub równoważny,

• co najmniej 1 inżynierem posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz certyfikat PRINCE2 lub równoważny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wartość każdej pojedynczej usługi powinna wynosić co najmniej 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł brutto).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek nr 30, pokój 216.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć:

a) kopię aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne, NATO Secret oraz Secret UE/EU zgodnie z ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto i pomiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączonych dowodów czy zostały wykonane należycie (Załącznik nr 10 do SIWZ);

d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z danymi dotyczącymi poświadczeń bezpieczeństwa tych osób z wykorzystaniem Załącznika nr 11 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz.1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020