Blago - 296332-2017

Prikaži skrčeni pogled

29/07/2017    S144    Evropska komisija - Blago - Poziv k prijavi interesa - Ni navedeno 

Belgija-Geel: Donacija blaga za ponovno uporabo in reciklažo neprofitnim organizacijam za humanitarne, socialne, dobrodelne ali okoljevarstvene storitve

2017/S 144-296332

Obvestilo o pozivu k prijavi interesa

Referenčna številka AMI – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Naročnik:

Evropska komisija, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIJA. E-pošta: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Prijavni postopek:

Cilj tega poziva k prijavi interesa je sestaviti seznam predhodno izbranih kandidatov za donacijo blaga za ponovno uporabo in reciklažo neprofitnim organizacijam za humanitarne, socialne, dobrodelne ali okoljevarstvene namene.
Prijave interesa je treba predložiti v enem od uradnih jezikov Evropske unije po elektronski poti na naslednji naslov: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Prosimo, da v zadevi vaše e-pošte navedete referenčno številko tega razpisa „JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — donation of reusable and recyclable goods“.
Vključitev na seznam ne predstavlja obveznosti za naročnika v zvezi s sklepanjem pogodb.
 3.Zahtevane informacije in dokumenti:

Zainteresirane stranke morajo zagotoviti svoje kontaktne podatke in popoln seznam specifičnih področij, navedenih v točki 7, za katera se zanimajo v okviru svoje prijave interesa.
Kandidati morajo predložiti formalno izjavo, ki je na voljo na
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
z navedbo, da niso v nobeni od situacij za izključitev, navedenih v točki 10. Podpisati in datirati jo mora pooblaščeni zastopnik. V primeru dvoma se lahko zahteva predložitev podpornih dokazil o neizključitvi.
 4.Splošni opis postopka:

Zainteresirane stranke so vabljene k predložitvi prijave interesa v skladu s pravili, določenimi v tem obvestilu.
Naročnik bo pripravil seznam predhodno izbranih kandidatov, ki izpolnjujejo merila, navedena v točki 11.
V primeru sklenitve specifične pogodbe v zvezi s področjem, opisanim v točki 7, bo naročnik k oddaji ponudbe povabil vse izbrane kandidate s seznama. Naročnik bo tem kandidatom poslal razpisne specifikacije v zvezi z zadevnim naročilom.
 5.Varstvo osebnih podatkov:

Če obdelava vaše prijave interesa vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepis), bodo ti podatki obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.12.2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Razen če je navedeno drugače, so vaš odgovor na to obvestilo in zahtevani osebni podatki potrebni za namene, navedene v točki 4 zgoraj, in jih bo naročnik iz točke 1, ki deluje tudi kot kontrolor podatkov, obdelal le v ta namen. Podatki v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov so na voljo v izjavi o zasebnosti na:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Računovodja Komisije lahko vpiše vaše osebne podatke le v sistem zgodnjega opozarjanja (EWS) ali v sistem zgodnjega opozarjanja in v centralno podatkovno zbirko o izključitvah (CED), če se nahajate v enem od položajev, navedenih v:
— Sklepu Komisije 2008/969/ES, Euratom z dne 16.12.2008 o sistemu zgodnjega opozarjanja za odredbodajalce Komisije in izvajalske agencije (za več informacij glejte izjavo o zasebnosti na http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) ali
— Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne 17.12.2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (za več informacij glejte izjavo o zasebnosti na http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Uporaba seznama, ki izhaja iz tega obvestila:

Seznam, sestavljen na podlagi tega obvestila, se bo uporabljal izključno za naročila naslednje vrste:
— naročilo v zvezi z donacijo.
 7.Popoln opis področij, na katera se nanaša ta poziv k prijavi interesa:

Področje 1: pisarniško pohištvo, ki vključuje stole, mize, omare itd.
Ocenjena vrednost: v naslednjih letih se pričakuje povečanje, in sicer z 1 na 200 kosov na leto.
Področje 2: Oprema IKT, ki vključuje računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd.
Ocenjena vrednost:
— približno 125 računalnikov/prenosnih računalnikov na leto, starih najmanj 4 leta,
— približno 10–20 tiskalnikov na leto, starih približno 6 let,
— drugo.
Področje 3: tehnična in električna oprema (brez znanstvene opreme), ki vključuje raznovrstna orodja, opremo in stroje.
Ocenjena vrednost: v naslednjih letih se pričakuje povečanje, in sicer z 1 na 50 kosov na leto.
Večina opreme je predmet politike zamenjave in je delujoča, nekaj pa je lahko tudi nedelujoče. Pomembno je upoštevati, da zanjo ni podpore. Podatki na računalniških trdih diskih morajo biti uničeni ali odstranjeni iz varnostnih razlogov.
 8.Lokacija in pogoji dobave:

Blago se prevzame v stavbah JRC Geel, ki se nahajajo na naslovu, navedenem v točki 1.
Doniranje blaga bo potekalo pod naslednjimi pogoji:
1. kandidati morajo prevzeti blago z lokacije JRC Geel na lastne stroške in v lastni režiji ter na svojo odgovornost;
2. blago se prevzame v trenutnem stanju in ga je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Blago ni pakirano;
3. kandidat je obvezan uporabiti blago izključno za projekte socialne, humanitarne, dobrodelne ali okolju prijazne narave;
4. kandidat je obvezan dosledno upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja, vključno z demontažo delov blaga, če bo to potrebno, in poravnati vse stroške, povezane s tem.
 9.Datum prenehanja veljavnosti seznama, sestavljenega na podlagi tega poziva k prijavi interesa:

Seznam na podlagi tega obvestila je veljaven 3 leta od pošiljanja tega obvestila. Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama.
 10.Merila za izključitev:

Kandidati bodo izključeni iz sodelovanja, če:
(a) so v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, so vstopili v poravnavo z upniki, so začasno ustavili poslovne dejavnosti, so v postopkih v zvezi z navedenimi zadevami ali so v kakršnem koli drugem analognem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalni zakonodaji ali predpisih;
(b) so bili, ali osebe s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi, s strani pristojnega organa v državi članici pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
(c) so bili spoznani za krive resne poklicne napake, dokazane na kakršen koli način, ki ga naročnik lahko upraviči, vključno z odločbami Evropske investicijske banke in mednarodnih organizacij;
(d) niso izpolnili svojih obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali plačevanjem davkov, skladno z zakonskimi določbami države, v kateri so ustanovljeni, ali države naročnika ali države, v kateri bo izvedeno naročilo;
(e) so bili, ali osebe s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi, pravnomočno obsojeni prevare, korupcije, sodelovanja v kriminalni organizaciji, pranja denarja ali katere koli druge nezakonite dejavnosti, škodljive finančnim interesom Evropske unije;
(f) so v postopku upravne kazni, ker so bili spoznani za krive napačne predstavitve podatkov, ki jih je naročnik zahteval kot pogoj za sodelovanje v postopku javnega naročila, ali če navedenih podatkov niso predložili ali je bilo ugotovljeno, da so resno kršili obveznosti iz pogodbe, ki jo pokriva proračun;
(g) so v zvezi z naročilom v navzkrižju interesov; navzkrižje interesov lahko nastane zlasti kot posledica ekonomskih interesov, politične ali nacionalne pripadnosti, družinskih ali emocionalnih zvez ali katere koli druge relevantne povezave ali skupnega interesa.
 11.Merila za izbor:

(a) Merila v zvezi s finančno in poslovno sposobnostjo:
ni navedeno.
(b) Merila v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:
— opis organizacije:
• pravna vrsta združenja (dokazilo o javnem ali zasebnem organu itd.),
• področje svojih dejavnosti in zlasti svojih socialnih, humanitarnih, dobrodelnih in okoljevarstvenih ciljev,
— opis o tem, kako se bo prevzeto blago z lokacije JRC Geel uporabilo oz. kako lahko služi namenu v okviru dejavnosti kandidata.
 12.Naknadna preglednost:

Ker je ta prijava interesa povezana z donacijami, ta zahteva ne velja.
 13.Datum odpošiljanja obvestila:

17.7.2017.
 14.Datum prejema na Uradu za publikacije Evropske unije:

17.7.2017.