Usługi - 296457-2020

Submission deadline has been amended by:  357710-2020
25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2020/S 121-296457

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J. P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro zakupów i zamówień publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TITT/46/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiący załącznik 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zastrzeżenie do punktu II.2.7) ogłoszenia: Termin realizacji zamówienia – do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej pozwalające na świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie usług telefonii komórkowej (na podstawie odrębnych umów), realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, z których każda obejmowała swoim zakresem obsługę co najmniej 1 000 szt. kart SIM z aktywacją telefonii komórkowej. W przypadku usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji) warunek zostanie spełniony jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa była wykonywana co najmniej 12 miesięcy i objęła swoim zakresem obsługę co najmniej 1 000 szt. kart SIM z aktywacją telefonii komórkowej.

B. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług, o których mowa w pkt A, wraz z podaniem ilości kart SIM z aktywacją telefonii komórkowej, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byś wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 10.5.3 SIWZ.

C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

D. Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa” w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 Pzp i ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny.

2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zam., stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia um. ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wyk. postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zam. informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 19 ust. 4 wzoru umowy.

5. Treść zał. nr 2 i nr 11 do wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i będzie udostępniona jedynie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana um. na realizację przedm. zamówienia. Treść ww. zał. nie ma wpływu na sporządzenie ofert przez Wyk.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, u Zamawiającego w Warszawie przy ulicy J. P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2024

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w zakresie mieszczącym się w Opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego, na zasadach i w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w celu przedłużenia okresu świadczenia lub zwiększenia zakresu ilościowego świadczenia, np. zwiększenie ilości kart SIM czy zwiększenie ilości danych wykorzystanych w roamingu.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2a Pzp, Zamaw. inform., że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zamaw. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

3. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamaw. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykon., którego oferta została oceniona jako najkorzystn., nie podlega wykluczeniu.

4. W postępow. mogą wziąć udział Wykonaw., którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp.

5. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeż. wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zamaw. a Wykonaw. odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/), korzystanie z której jest nieodpłatne:

a) korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf);

b) wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: (https://przetargi.tvp.pl/);

c) dokum. związane z postępow. Zamaw. zamieszcza w zakładce „załączniki”;

d) zakładka „załączniki” służy również Wykonaw. do złożenia oferty oraz dokum. lub oświad. składanych razem z ofertą.

6. Na ofertę składają się: ośw. woli Wykonaw. wyrażone w formularzu oferty zgodnym w treści z zał. nr 2 do SIWZ oraz formularz obliczenia ceny oferty zgodny w treści z zał. nr 3 do SIWZ.

7. Dokum. lub oświad. składane razem z ofertą:

a) dok. potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodn. z oryginałem składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z właściw. rejestru lub z CEIDG lub dok., na podstawie których dokonuje się wpisu do właściw. rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonaw.;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzaj. należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2–8.2.5 SIWZ – dok. potwierdzający wniesienie wadium;

d) JEDZ (zgodny w treści z zał. nr 4 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert. JEDZ składa każdy z Wykonaw. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Dokum. lub oświadcz. potwierdz. brak podstaw wykluczenia Wykonaw. z udziału w postępow.:

a) ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonaw. jest zobow. złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. na platformie w zakładce „załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5;

b) dok. i ośw. wskazane w 10.3.2–10.3.5 SIWZ – składa Wykonaw., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznacz. przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni.

Jeżeli Wykonaw. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt 8b) składa dok. zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 12 SIWZ.

9. Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały określone w SIWZ.

10. Wykonaw. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN na zasadach określonych w pkt 8 SIWZ.

11. Zastrzeżenie do min. okresu, w którym Wykonawca będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

12. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020