Dostawy - 297852-2020

Wyświetl widok skrócony

25/06/2020    S121

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2020/S 121-297852

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozłowska-Sawicka
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004207
Faks: +48 225004707

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP – Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPC
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej zlokalizowany przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, POLSKA.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa, montaż oraz uruchomienie dodatkowej przestrzeni dyskowej oraz koniecznych licencji;
2) dostawa, instalacja, uruchomienie i wsparcia serwerów stelażowych oraz licencji na oprogramowanie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32428000 Modernizacja sieci, 32420000 Urządzenia sieciowe, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 48820000 Serwery

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
4/BF/BŁiI/20
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 044-105395 z dnia 3.3.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa, montaż oraz uruchomienie dodatkowej przestrzeni dyskowej oraz koniecznych licencji
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 222 113,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 375 140,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa instalacja uruchomienie i wsparcie urządzeń oraz oprogramowania
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2020
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Matic S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 300A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 223 908,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 305 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program operacyjny „Polska Cyfrowa” na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2020