Servicii - 298069-2018

11/07/2018    S131    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Studiu privind opțiunile de dezvoltare a instrumentelor și serviciilor online care să sprijine investitorii cu amănuntul în cadrul deciziilor de investiții

2018/S 131-298069

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Comisia Europeană, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/029
Brussels
1049
Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Cod NUTS: BE100

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind opțiunile de dezvoltare a instrumentelor și serviciilor online care să sprijine investitorii cu amănuntul în cadrul deciziilor de investiții

Număr de referinţă: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Cod CPV principal
79311400
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul are ca obiectiv:

— Să prezinte cele mai adecvate soluții existente și emergente pentru instrumentele și serviciile online care sprijină investitorii cu amănuntul în cadrul deciziilor de investiții în UE și în întreaga lume și evaluează riscurile și oportunitățile acestora din perspectiva consumatorilor,

— Propune opțiuni pentru inițiativele fără caracter legislativ la nivelul UE și furnizează evaluarea acestora,

— Identifică o opțiune (opțiuni) preferată (preferate) și furnizează o descriere a proiectului pentru implementarea acestuia,

Studiul trebuie să ia în considerare opțiunile de sprijinire (în continuare) a dezvoltării inițiativelor în domeniul privat sau public (de exemplu, calculatoare on-line, baze de date publice, inițiative în domeniul public-privat).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66171000
79312000
79314000
79311410
79311400
72316000
72330000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant. Vor fi organizate maximum 3 reuniuni de coordonare împreună cu autoritatea contractantă, în Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantului i se solicită să îndeplinească următoarele sarcini și să furnizeze următoarele:

(1) Realizarea unei cartografieri și a unei analize a soluțiilor existente sau emergente care să sprijine investitorii cu amănuntul în selectarea produselor de investiții, în special:

a) Descrierea instrumentelor și serviciilor din Uniunea Europeană și din întreaga lume care îi ajută pe investitori să depășească provocările cu care se confruntă în căutarea și compararea produselor de investiții cu amănuntul și să descrie riscurile și oportunitățile pe care consumatorii le utilizează;

b) Identificarea practicilor europene sau internaționale care ar putea fi luate ca exemplu sau ca punct de plecare pentru a fi dezvoltate într-un instrument sau serviciu la nivelul întregii UE;

c) Identificarea deficiențelor privind soluțiile existente; în special, descrierea modului în care este (sau nu este) abordat un potențial conflict de interes care rezultă din modelele de finanțare.

(2) Propunerea a cel puțin 3 opțiuni pentru inițiativele fără caracter legislativ la nivelul UE și evaluarea acestora;

Descrierea opțiunilor propuse ar trebui să includă cel puțin următoarele:

a) valoarea adăugată a opțiunii propuse pentru toate părțile interesate în cauză;

b) impactul asupra pieței și a părților interesate existente;

c) sinergiile și interoperabilitatea cu instrumentele și serviciile existente;

d) formularul și configurația tehnică de care ar avea nevoie de ex. o platformă on-line, un site web, o aplicație;

e) procesul de colectare, stocare și consolidare a datelor, inclusiv rolul și responsabilitatea actorilor implicați;

f) modul în care se va asigura prezentarea rezultatelor complete, corecte și ușor de înțeles;

g) Parte interesată principală responsabilă de dezvoltare și operațiuni;

h) necesitățile financiare și sursele acestora, în special necesitatea finanțării publice la nivel național sau la nivelul UE și a formei acestora;

i) să se descrie dacă pot fi puse în aplicare în UE în cadrul juridic și de reglementare existent sau ce schimbări ar fi necesare în legislația UE;

j) alte constrângeri juridice, de reglementare și tehnice care trebuie soluționate.

Aceste opțiuni ar trebui comparate cu un "scenariu de status quo", și anume o dezvoltare organică a pieței pentru consolidarea datelor realizată de entități comerciale. „Scenariul de status quo“ ar trebui să ia în considerare, în special, de faptul că există deja inițiative private care oferă clienților săi informații de specialitate și servicii analitice.

(3) Propunerea unui plan de punere în aplicare a opțiunii (opțiunilor) preferate, în special:

a) Identificarea opțiunii preferate și explicarea raționamentului;

b) Furnizarea unei descrieri a proiectului care ar trebui să specifice, printre altele, prezentarea generală a proiectului, obiectivele acestuia, beneficiile, metoda de implementare, calendarul, cerințele, resursele financiare estimate și forma acestora și rezultatele așteptate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea și relevanța metodologiei propuse / Pondere: 75
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsuri de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea dosarul achiziției.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/09/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/10/2018
Ora locală: 14:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise în ședință publică în data de 1.10.2018 la ora 14:00 — Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, Belgia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2018