Usługi - 298363-2017

29/07/2017    S144    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Zamość: Usługi ochroniarskie

2017/S 144-298363

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
Punkt kontaktowy: Jolanta Zarek
22-400 Zamość
Polska
Tel.: +48 84261181536
E-mail: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 84261181607

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
Osoba do kontaktów: Jolanta Zarek
22-400 Zamość
Polska
Tel.: +48 261181536
E-mail: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261181607
Adres internetowy: www.32wog.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: logistyka, infrastruktura
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej

Kod NUTS PL812

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu w zakresie 8 (ośmiu) części,
w tym w szczególności: świadczenie usługi całodobowej ochrony w systemie zmianowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy przez kwalifikowanych, uzbrojonych, jednolicie umundurowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO). Usługa polega na realizacji w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej terenów, obiektów, urządzeń, monitorowaniu alarmów z wykorzystaniem oddalonych centrów monitorowania,
a także ochronie osób i mienia oraz utrzymania porządku publicznego
w kompleksach wojskowych jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.
1) Część I – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych
w m. Łabunie Reforma – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Dowódcy Jednostki Wojskowej 3533 (JW 3533) w Sandomierzu, w tym:
a) teren i obiekty posterunku Jednostki Wojskowej 3533 w miejscowości Łabunie Reforma.
2) Część II – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych
w m. Hrubieszów – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych Dowódcy Jednostki Wojskowej 4055 (JW 4055) w Hrubieszowie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Chełmskiej w Hrubieszowie.
3) Część III – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych
w m. Zamość i m. Sitaniec Wolica – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Komendantowi
32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Zamościu, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu oraz obiekt Klubu Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 36;
b) kompleks wojskowy w miejscowości Sitaniec Wolica;
c) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Zamościu przy
ul. Koszary 52.
4) Część IV – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Chełm i m. Srebrzyszcze – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Dowódcy Jednostki Wojskowej 1230
(JW 1230) w Chełmie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Lubelskiej 168 w Chełmie;
c) kompleks wojskowy w miejscowości Srebrzyszcze;
d) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Chełmie przy
ul. Koszary 1B.
5) Część V – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy
ul. Lipowej 1A i ul. Żwirki i Wigury 6 w m. Lublin – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) w Lublinie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Lipowej 1 A w Lublinie;
b) obiekt Klubu Żołnierskiego przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Lublinie.
6) Część VI – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy
ul. Radziszewskiego 4, ul. Wyścigowej 24-26, ul. Kruczkowskiego 49,
ul. Nowy Świat 40 w m. Lublin – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Dowódcy Batalionu Dowodzenie Wielonarodowej Brygady (bdow WB) w Lublinie,
w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Wyścigowej 24-26 w Lublinie;
c) kompleks wojskowy przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie;
d) kompleks wojskowy przy ul. Nowy Świat 40 w Lublinie
7) Część VII – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) w Lublinie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Spadochroniarzy 5 w Lublinie.
8) Część VIII – Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Głusiec k/Dęblina – obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Komendantowi 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Zamościu, w tym:
a) kompleks wojskowy w miejscowości Głusiec k/Dęblina.
2. Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:
1) w Części I – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku – razem 15 osób;
2) w Części II – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – ochrona strzelnicy – razem 27 osób;
3) w Części III – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 57 osób;
4) w Części IV – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – ochrona strzelnicy – razem 47 osób;
5) w Części V – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – wykonującego zadania portierskie – razem 8 osób;
6) w Części VI – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – operatora LCN – razem 39 osób;
7) w Części VII – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – operatora LCN – razem 7 osób;
8) w Części VIII – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 21 osób.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 021 848,54 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Łabunie Reforma
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Dowódcy Jednostki Wojskowej 3533 (JW 3533) w Sandomierzu, w tym:
a) teren i obiekty posterunku Jednostki Wojskowej 3533 w miejscowości Łabunie Reforma.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 500 108,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1) w Części I – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku – razem 15 osób, Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 2 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Hrubieszów
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych Dowódcy Jednostki Wojskowej 4055 (JW 4055) w Hrubieszowie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Chełmskiej w Hrubieszowie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 840 656,88 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w Części II – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – ochrona strzelnicy – razem 27 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 3 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Zamość i m. Sitaniec Wolica
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Komendantowi
32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Zamościu, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu oraz obiekt Klubu Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 36;
b) kompleks wojskowy w miejscowości Sitaniec Wolica;
c) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Zamościu przy
ul. Koszary 52.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 768 221 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 3) w Części III – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 57 osób
Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 4 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Chełm i m. Srebrzyszcze
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Dowódcy Jednostki Wojskowej 1230
(JW 1230) w Chełmie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Lubelskiej 168 w Chełmie;
c) kompleks wojskowy w miejscowości Srebrzyszcze;
d) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Chełmie przy
ul. Koszary 1B.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 476 739,95 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 4) w Części IV – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – ochrona strzelnicy – razem 47 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 5 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. Lipowej 1A i ul. Żwirki i Wigury 6 w m. Lublin
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) w Lublinie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Lipowej 1 A w Lublinie;
b) obiekt Klubu Żołnierskiego przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Lublinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 250 727,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w Części V – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – wykonującego zadania portierskie – razem 8 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 6 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. Radziszewskiego 4, ul. Wyścigowej 24-26, ul. Kruczkowskiego 49, ul. Nowy Świat 40 w m. Lublin
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony Dowódcy Batalionu Dowodzenie Wielonarodowej Brygady (bdow WB) w Lublinie,
w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Radziszewskiego 4 w Lublinie;
b) kompleks wojskowy przy ul. Wyścigowej 24-26 w Lublinie;
c) kompleks wojskowy przy ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie;
d) kompleks wojskowy przy ul. Nowy Świat 40 w Lublinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 298 212,08 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 6) w Części VI – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – operatora LCN – razem 39 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 7 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. Spadochroniarzy 5 w m. Lublin
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) w Lublinie, w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. Spadochroniarzy 5 w Lublinie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 210 712,03 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 7) w Części VII – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – operatora LCN – razem 7 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
Część nr: 8 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Głusiec k/Dęblina
1)Krótki opis
Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony Komendantowi 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Zamościu, w tym:
a) kompleks wojskowy w miejscowości Głusiec k/Dęblina.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 676 470,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 8) w Części VIII – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 21 osób Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę
w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Część 1: 5000.00 PLN
część 2: 8000.00 PLN
część 3: 17000.00 PLN
część 4: 14000.00 PLN
część 5: 2500.00 PLN
część 6: 12000.00 PLN
część 7: 2000.00 PLN
część 8: 6000.00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum, spółka cywilna.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub
z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy), i siedziby oraz danych, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku
z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo;
Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizacji zamówienia;
posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167), zwaną dalej „UOIN”, z wymogiem dysponowania pionem ochrony informacji niejawnych, oraz:.
a) kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”, zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie z UOIN.
b) systemem teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” akredytowanym zgodnie z wymogami UOIN.
Dysponowanie osobami które posiadają uprawnienia – w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych – aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późniejszymi zmianami) wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu KONCESJA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez MSW (na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia – jt. Dz. U. z 2014, poz. 1099);

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Aktualna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu KONCESJA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez MSW (na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r.
o ochronie osób i mienia – jt. Dz. U. z 2014, poz. 1099);
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLISA z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia o minimalnej sumie gwarantowanej w wysokości 20 000,00 euro, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U.2013.1550);

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLISA z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia o minimalnej sumie gwarantowanej w wysokości 20 000,00 euro, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U.2013.1550);
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Doświadczenie: w zakresie części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 7, nr 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
Doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje – CO NAJMNIEJ 1 USŁUGĘ całodobowej ochrony w systemie zmianowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy przez kwalifikowanych, uzbrojonych, jednolicie umundurowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO), obejmującą obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 195 000,00 ZŁ BRUTTO KAŻDA.
B. Dysponowanie POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167), zwaną dalej „UOIN”, z wymogiem dysponowania pionem ochrony informacji niejawnych, oraz:.
a) kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”, zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie z UOIN.
b) systemem teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” akredytowanym zgodnie z wymogami UOIN.
C. Dysponowanie POTENCJAŁEM OSOBOWYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1,
NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
dysponuje osobami niżej wymienionymi, które posiadają uprawnienia – w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późniejszymi zmianami) wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) kwalifikowanymi, uzbrojonymi jednolicie umundurowanymi pracownikami niżej wymienionymi, dedykowanymi osobno do każdej części zamówienia:
Część zamówienia
kwalifikowany, uzbrojonych, jednolicie umundurowany pracownik
ochrony fizycznej grupy interwencyjnej zabezpieczenia technicznego
1. 2. 3. 4.
Część I 15 6 0
Części II 27 6 0
Części III 57 6 0
Części IV 47 6 0
Części V 8 6 2
Części VI 39 6 0
Części VII 7 6 0
Części VIII 21 6 0
UWAGA:
Pracownicy ochrony fizycznej wykazani w kolumnie nr 2 mogą być skierowani tylko do jednej części zamówienia.
Zmiana ww. pracowników ochrony fizycznej nie może przekraczać 30 % stanu wyjściowego tj. od daty złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do zakończenia realizacji zamówienia.
b) Kierownikiem przedsiębiorcy – w rozumieniu art. 2 ppkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – na mocy art. 54 ust. 10 w/w ustawy, który winien zapewnić ochronę informacji niejawnych tj.: winien posiadać co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN. Zgodnie z art. 2 UOIN kierownikiem przedsiębiorcy jest – członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki;
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów w/w ustawy;
c) pełnomocnikiem ochrony, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 UOIN odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych (art. 15 ust. 1 UOIN), przeszkolonego w zakresie ochrony informacji niejawnych przez ABW lub SKW, który jest i będzie zatrudniony na czas realizacji przedmiotu zamówienia;
d) kierownikiem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”,
w związku z art. 42 ust. 1 i art. 44 ust. 1 UOIN;
e) inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego – zgodnie z art. 48, art. 52
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych UOIN;
f) administratorem systemu teleinformatycznego – zgodnie z art. 48, art. 52 ust. 2 i 4 UOIN.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowanie POTENCJAŁEM OSOBOWYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1,
NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
dysponuje osobami niżej wymienionymi, które posiadają uprawnienia – w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późniejszymi zmianami) wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) kwalifikowanymi, uzbrojonymi jednolicie umundurowanymi pracownikami dedykowanymi do każdej części zamówienia w zakresie grupy interwencyjnej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 12) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014r. poz .1770);
14) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015r. poz.992).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej W związku ze zbliżającym się zakończeniem dotychczas obowiązujących umów na usługi ochrony tj. do dnia 31.07.2017r., zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Ponadto zamawiający nie mógł wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia we wcześniejszych terminach z uwagi na powstanie nowych kompleksów (terenów) podlegających obowiązkowej ochronie.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 8
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: OPIS KRYTERIÓW SELEKCJI WYKONAWCÓW, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 1. Zamawiający zaprosi do składania ofert jednocześnie Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż trzech (3) i nie większej niż ośmiu (8). 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa, niż liczba ośmiu (8) określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie LISTY RANKINGOWEJ WYKONAWCÓW, sporządzonej w oparciu o kryterium selekcji, tj.: DOŚWIADCZENIE – na podstawie załączonego do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – polegających na ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne obejmującej obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa – o wartości nie mniejszej niż 195 000,00 zł brutto każda. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Listę rankingową wykonawców Zamawiający stworzy przyznając im punktację według poniższych zasad: 1) każdy Wykonawca, który wykaże się wykonaną lub wykonywaną minimum jedną (1) usługą w zakresie zgodnym z Rozdziałem VI ust. 2, pkt 3A lit. a), otrzyma – 10 pkt, 2) za KAŻDĄ KOLEJNĄ wykazaną usługę zgodną z Rozdziałem VI ust. 2, pkt 3A lit. a), Wykonawca każdorazowo otrzyma – 1 pkt. 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż trzech (3), a mniejsza niż ośmiu (8), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców. 5. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż trzech (3) Wykonawców, Zamawiający: 1) zawiesi postępowanie i ponownie opublikuje ogłoszenie o zamówieniu, określając nowy termin składania wniosków, informując o tym wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 2) unieważni postępowanie i ogłosi nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PO/47/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 043-078506 z dnia 2.3.2017

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.8.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Lipiec 2018.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione czynności świadczone były wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:
1) w Części I – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku – razem 15 osób;
2) w Części II – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – ochrona strzelnicy – razem 27 osób;
3) w Części III – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 57 osób;
4) w Części IV – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – ochrona strzelnicy – razem 47 osób;
5) w Części V – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – wykonującego zadania portierskie – razem 8 osób;
6) w Części VI – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownika ochrony – operatora LCN – razem 39 osób;
7) w Części VII – przewidziane dla: Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek, Pracownik ochrony – operatora LCN – razem 7 osób;
8) w Części VIII – przewidziane dla: Dowódcy ochrony, Pracownika ochrony na posterunku, Pracownika ochrony – obsługi Biura Przepustek – razem 21 osób.
Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa, były wykonywane pod kierownictwem Wykonawcy w określonym miejscu i czasie, przez pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.7.2017