Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 298365-2021

15/06/2021    S114

Macedonia Północna-Skopje: Produkcja programów telewizyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Macedonii Północnej i krajach sąsiadujących na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Republice Macedonii Północnej

2021/S 114-298365

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 111-290420)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Delegatura w Macedonii Północnej
Adres pocztowy: Sv. Kiril i Metodij 52b
Miejscowość: Skopje
Kod NUTS: MK008 Скопски / Skopski
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Macedonia Północna
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Produkcja programów telewizyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego w Macedonii Północnej i krajach sąsiadujących na rzecz Delegatury Unii Europejskiej w Republice Macedonii Północnej

Numer referencyjny: EEAS/DELMKDS/2021/OP/0014
II.1.2)Główny kod CPV
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego projektu jest produkcja programów telewizyjnych o charakterze informacyjnym i rozrywkowym dotyczących dziedzictwa kulturowego Macedonii Północnej i jej pięciu krajów sąsiednich. Programy telewizyjne powinny promować kulturę i turystykę, zwracając szczególną uwagę na wymiar regionalny i transgraniczny, w tym między innymi na promowanie europejskich wartości pojednania i wspieranie wolności wypowiedzi. Programy telewizyjne powinny przyciągać większą liczbę widzów w Macedonii Północnej, ale także w krajach sąsiadujących.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 111-290420

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 14/07/2021
Powinno być:
Data: 14/07/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: