Dostawy - 298471-2017

01/08/2017    S145    Komisja Europejska - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Niemcy-Karlsruhe: Dostawa systemu do badań właściwości nanomechanicznych materiałów „in situ” do placówki JRC w Karlsruhe

2017/S 145-298471

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.3 – Nuclear Fuel Safety
Adres pocztowy: PO Box 2340
Miejscowość: Karlsruhe
Kod NUTS: DE123 Karlsruhe
Kod pocztowy: 76125
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Procurement Department
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres profilu nabywcy: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2726
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do badań właściwości nanomechanicznych materiałów „in situ” do placówki JRC w Karlsruhe

Numer referencyjny: JRC/KRU/2017/G.I.3/0080/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Placówka JRC w Karlsruhe planuje zakup systemu do badań właściwości nanomechanicznych materiałów na terenie placówki, który ma działać w środowisku SEM/FIB. System ma umożliwić pomiary właściwości mechanicznych w skali submikrometrycznej rozmaitych materiałów, w tym metali, stopów, ceramiki, kompozytów matryc ceramicznych itp. Ponadto będą prowadzone badania mechaniczne, takie jak badania twardości, próby rozciągania (opcjonalnie), ściskania, zginania itp., na strukturach FIB w skali nano/mikro uzyskanych z przedmiotowych materiałów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE123 Karlsruhe
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NIEMCY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu do badań właściwości nanomechanicznych materiałów „in situ” do placówki JRC w Karlsruhe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 180 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2726

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, NIEMCY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2017