29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 298701-2021

15/06/2021    S114

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 114-298701

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 086-221351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: 15796019241
Adres pocztowy: Márvány utca 1/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OVF-RSD – Kvassay szivattyútelep

Numer referencyjny: EKR000445672021
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 086-221351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 21/06/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé tette (EKR) 2021.6.9. napján.

A közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.