29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Roboty budowlane - 298701-2021

15/06/2021    S114

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 114-298701

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 086-221351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: 15796019241
Adres pocztowy: Márvány utca 1/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OVF-RSD – Kvassay szivattyútelep

Numer referencyjny: EKR000445672021
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 086-221351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 21/06/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációt az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé tette (EKR) 2021.6.9. napján.

A közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.