Dostawy - 298959-2020

26/06/2020    S122

Polska-Łańcut: Sprzęt wystawowy

2020/S 122-298959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum-Zamek w Łańcucie
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Łańcut
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 37-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Rejman
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Tel.: +48 172252010
Faks: +48 172252012

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.zamek-lancut.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja kultury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Numer referencyjny: S.203.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wystawy stałych Centrum Edukacji Tradycji w Ujeżdżalni i Oranżerii Muzeum Zamku w Łańcucie, obejmujące wykonanie scenografii wystaw wraz z elementami wystroju wnętrz, dostawę sprzętu i wyposażenia w sprzęt multimedialnego wraz z instalacją aplikacji systemu sterowania oraz wykonanie kontentów i prezentacji multimedialnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 9 989 445.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 989 445.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
32323000 Monitory wideo
32321300 Materiały audiowizualne
32417000 Sieci multimedialne
39150000 Różne meble i wyposażenie
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79934000 Usługi projektowania mebli
79930000 Specjalne usługi projektowe
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
92312210 Usługi świadczone przez autorów
79822500 Usługi projektów graficznych
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum-Zamek w Łańcucie ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wystawy pokazującej życie na zamku w okresie XV–XIX wieku obejmujących w szczególności:

1. realizację elementów wykończenia wnętrz,

2. wykonanie elementy wystaw stałych,

3. zakup i dostawę elementów sprzętów wyposażenia,

4. opracowanie i wykonanie wydruków grafik (na roletach, na ścianach, na ściankach prezenterów),

5. wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych,

6. zakup, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego wraz z instalacją aplikacji interaktywnych, systemu sterowania urządzeniami oraz systemu sterowania kontentami,

7. realizacja kontentów i prezentacji do poszczególnych stanowisk w oparciu o scenariusze merytoryczne opracowane przez MZŁ i scenariusze produkcyjne stanowiące materiał pomocniczy przedstawiający metodę/sposób wykonania poszczególnych prezentacji (uwzględniający główne wymagania techniczne),

8. projekt i wykonanie elementów graficznych,

9. wykonanie tłumaczeń na język angielski, migowy,

10. zaprojektowanie i realizację ścieżki dla osób słabo widzących i niewidomych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość – praca konkursowa / Waga: 24
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 6
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.08.01-00-00-0152/17 w ramach działania 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-079560
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: New Amsterdam Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6762457037
Adres pocztowy: Fabryczna 20a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-553
Państwo: Polska
E-mail: office@newamsterdam.pl
Tel.: +48 123994628
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 693 483.03 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 121 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonanie filmów do kontentu dla Ujeżdżalni

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020