Usługi - 299694-2020

26/06/2020    S122

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 122-299694

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych ProQuest dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-19/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych ProQuest dla konsorcjum akademickiego na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 744 519.34 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do baz danych produkowanych przez ProQuest LLC. Bazy te zawierają czasopisma i gazety pochodzące kilkuset wydawców, raporty, prace doktorskie oraz książki. Uczestnicy konsorcjum mają do wyboru subskrypcję pakietów: ABI/INFORM Collection (ABI), Research Solution (RS), Technology Collection (TC), Natural Science Collection (NSC), Health Research Premium Collection (HRPC), SciTech Premium Collection (SPC), ProQuest Central (PQCentral), ProQuest Dissertations and Theses A&I oraz ProQuest Dissertations Global FT. W ramach konsorcjum dodatkowo mogą być subskrybowane e-książki: pakiet Academic Complete lub pakiety tematyczne dostępne na platformie Proquest Ebook Central.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do baz ProQuest na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u producenta i jedynego dostawcy baz danych ProQuest. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Proquest jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji swojej bazy danych, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Bazy ProQuest są udostępniane tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Bazy ProQuest stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Bazy ProQuest mają charakter specjalistyczny i stanowi unikalny ze względu na szerokie spektrum wydawców zbiór czasopism chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego producenta. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup czasopism od wszystkich wydawców, ale koszt takiego zakupu przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu baz ProQuest, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup baz ProQuest jest dofinansowywany przez MNiSW od 2012 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-19/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do baz danych ProQuest dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProQuest LLC
Adres pocztowy: 789 E. Eisenhower Parkway, P.O. Box 1346
Miejscowość: Ann Arbor
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: MI 48106-1346
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 746 313.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 744 519.34 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Instytucja Zamawiająca/podmiot Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów Zamawiających:

1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Stokłosy 3, 02-787, Warszawa;

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków;

3. Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 59, 03-301, Warszawa;

4. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Czerniakowska 16, 00-701, Warszawa;

5. Główna Biblioteka Lekarska, Chocimska 22, 00-791, Warszawa;

6. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa;

7. Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa;

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Podleśna 61, 01-673, Warszawa;

9. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa;

10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chopina 27, 20-023, Lublin;

11. Kolegium Europejskie, Nowoursynowska 84, 02-797, Warszawa;

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz;

13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Sejmowa 5a, 59-220, Legnica;

14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Armii Krajowej 7, 48-300, Nysa;

15. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155, Kraków;

16. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź;

17. Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100, Gliwice;

18. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa;

19. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław;

20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warecka 1 A, 00-950, Warszawa;

21. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Rybacka 1, 70-204, Szczecin;

22. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 161, 02-787, Warszawa;

23. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa;

24. Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662, Warszawa;

25. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 Maja 50, 40-287, Katowice;

26. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875, Poznań;

27. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200, Częstochowa;

28. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007, Kraków;

29. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kościuszki 4, 90-419, Łódź;

30. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040, Opole;

31. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084, Kraków;

32. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ks. Jerzego Popiełuszki 9, 08-110, Siedlce;

33. Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 16, 70-384, Szczecin;

34. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, M. Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn;

35. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa;

36. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław;

37. Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417, Zielona Góra;

38. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa;

39. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa;

40. Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, 04-141, Warszawa;

41. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 238 A, 80-266, Gdańsk;

42. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Powstańców Wlkp. 5, 61-895, Poznań;

43. Wyższa Szkoła Rehabilitacji, M. Kasprzaka 49, 01-234, Warszawa;

44. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310, Szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020