Usługi - 299695-2020

26/06/2020    S122

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 122-299695

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society (ACS) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

Numer referencyjny: ICM-361-25/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society (ACS) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 245 678.01 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w latach 2020–2022 do kolekcji elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez American Chemical Society (ACS). W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp na serwerze wydawcy do kolekcji ACS Web Editions obejmujących 56 czasopism z rocznikami od 1996 roku, oraz kolekcji ACS Legacy Archives obejmującej wszystkie starsze roczniki od 1879. Dodatkiem do dostępu jest bezpłatna usługa publikowania otwartego w czasopismach ACS w okresie umowy dla polskich autorów z instytucji uczestniczących w konsorcjum. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism ACS na lata 2020–2022 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wydawcy i wyłącznego dostawcy czasopism ACS. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez American Chemical Society jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji czasopism ACS, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma ACS mogą być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Czasopisma ACS stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma te mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism ACS jest dofinansowywany przez MNiSW od 2005 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-25/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society (ACS) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: American Chemical Society
Adres pocztowy: 1155 Sixteenth Street, N. W.
Miejscowość: Washington
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: 20036
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 233 260.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 245 678.01 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Sienkiewicza 112, 90-363, Łódź

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819, Zabrze

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Doświadczalna 4, 20-290, Lublin

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093, Warszawa

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195, Warszawa

Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Radzikowskiego 152, 31-342, Kraków

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Smoluchowskiego 17, 60-179, Poznań

Instytut Fizyki PAN, Al. Lotnikow 32/46, 02-668, Warszawa

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Bałtycka 5, 44-100, Gliwice

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Niezapominajek 8, 30-239, Kraków

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Okólna 2, 50-422, Wrocław

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Krucza 5/11d, 00-548, Warszawa

Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155, Kraków

Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź

Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965, Poznań

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959, Rzeszów

Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100, Gliwice

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661, Warszawa

Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Energetyków 9, 47-225, Kędzierzyn-Koźle

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Annopol 6, 03-236, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Stabłowicka 147, 54-066, Wrocław

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055, Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław

Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952, Gdańsk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200, Częstochowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ratajczaka 38/40, 61-816, Poznań

Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007, Kraków

Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131, Łódź

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950, Lublin

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pasteura 1, 50-367, Wrocław

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kilińskiego 1, 15-089, Białystok

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124, Lublin

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kościuszki 4, 90-419, Łódź

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100, Toruń

Uniwersytet Opolski, Kopernika 11a, 45-040, Opole

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950, Lublin

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007, Katowice

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225, Bydgoszcz

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław

Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20 B, 15-328, Białystok

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310, Szczecin, POLSKA

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020