Usługi - 299959-2020

26/06/2020    S122

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 122-299959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mazur
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 2259550063

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja / urząd krajowy lub federalny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi wsparcia systemu contact center

Numer referencyjny: DPIZP.2610.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zapewnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR” lub „Zamawiający”) możliwości korzystania z usługi asysty technicznej dla oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zgodnie z ogólnymi warunkami producenta oraz postanowieniami wzoru umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. świadczenie usługi wsparcia obejmującej:

2.1. zakres wskazany w Załączniku nr 2 do wzoru umowy;

2.2. przeprowadzenie warsztatów dla maksymalnie 10 wskazanych pracowników Zamawiającego na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy;

2.3. zapewnienie 500 godzin konsultacji administracyjnych oraz związanych z działaniem oprogramowania i systemu contact center w języku polskim, w tym do zlecania prac programistycznych, w szczególności polegających na modyfikacji systemu contact center lub jego dokumentacji w zakresie dedykowanych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z systemu CC.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 841 427.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zapewnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR” lub „Zamawiający”) możliwości korzystania z usługi asysty technicznej dla oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zgodnie z ogólnymi warunkami producenta oraz postanowieniami wzoru umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. świadczenie usługi wsparcia obejmującej:

2.1. zakres wskazany w Załączniku nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

2.2. przeprowadzenie warsztatów dla maksymalnie 10 wskazanych pracowników Zamawiającego na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

2.3. zapewnienie 500 godzin konsultacji administracyjnych oraz związanych z działaniem oprogramowania i systemu contact center w języku polskim, w tym do zlecania prac programistycznych, w szczególności polegających na modyfikacji systemu contact center lub jego dokumentacji w zakresie dedykowanych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z systemu contact center. Konsultacje oraz prace programistyczne realizowane będą w lokalizacji Zamawiającego lub zdalnie drogą elektroniczną (e-mail, Skype) lub telefoniczną, przez programistów lub administratorów Wykonawcy legitymujących się doświadczeniem z zakresu posługiwania się oprogramowaniem.

3. Usługa asysty technicznej i usługa wsparcia są odrębnymi usługami o określonym zakresie i realnej wartości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ofercie zgodnie z formularzem ofertowym. W związku z powyższym wartość konsultacji realizowanych w ramach usługi wsparcia obejmująca swym zakresem ppkt 2.2.3 wskazany w rozdziale I.1 pkt 2 musi stanowić maksymalnie 20 % ceny oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny konsultacji / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (awaria) / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (usterka) / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 073-174573
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DPIZP.2610.4.2020
Nazwa:

Zakup usługi wsparcia systemu contact center

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-Systems Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 013201435
Adres pocztowy: św. Antoniego 7
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.t-systems.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 841 427.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 776 720.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale V niniejszej SIWZ.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020