Dostawy - 301028-2020

Submission deadline has been amended by:  354384-2020
29/06/2020    S123

Polska-Poznań: Urządzenia sieciowe

2020/S 123-301028

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: malgorzata_abramczyk@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLS

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.59.2020.MA
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej, metropolitalnej sieci transmisyjnej miasta Poznania wykonanej w technologii IP/MPLS – obsługującej systemy teleinformatyczne rożnych jednostek miejskich i podmiotów współpracujących na terenie miasta w ramach Systemu Służb Ratunkowych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań, węzły teletransmisyjne WZKiB na terenie miasta Poznania, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej, metropolitalnej sieci transmisyjnej Miasta Poznania wykonanej w technologii IP/MPLS – obsługującej systemy teleinformatyczne rożnych jednostek miejskich i podmiotów współpracujących na terenie miasta w ramach Systemu Służb Ratunkowych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta.

Integralną częścią zamówienia jest przygotowanie i uzgodnienie Projektu techniczno-wykonawczego modernizacji aktywnej części sieci transmisyjnej miasta Poznania a następnie dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja nowych urządzeń transmisyjnych wraz z dokonaniem migracji i niezbędnej rekonfiguracji istniejących usług w sieci transmisyjnej, przy założeniu przeprowadzenia modernizacji w dwóch zasadniczych etapach, rozłożonych w czasie. W pierwszym etapie należy wybudować i uruchomić część szkieletową nowej sieci, a w drugim uruchomić część dostępowo-agregującą, przy założeniu zagospodarowania części istniejących urządzeń dla obsługi sieci dostępowo-agregującej.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie artykułu 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na zwiększeniu ilości urządzeń przewidzianych do realizacji drugiego etapu modernizacji sieci z pośród pozycji „formularza cenowego” wyróżnionych w kolumnie „asortyment do prawa opcji”. Łączna wartość zamówienia objętego prawem opcji nie przekroczy 20 % wartości zamówienia gwarantowanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy opis równoważności.

Jeśli w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:

— instalacja urządzeń sieciowych, serwerów, urządzeń końcowych,

— konfiguracja sieciowych urządzeń transmisyjnych, oraz usług w sieci transmisyjnej,

— instalacja i konfiguracja aplikacji serwerowych.

Dokumenty:

Wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie do dnia podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

Uprawnienia:

W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

Sankcje:

Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 8 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 6 %
Kryterium jakości - Nazwa: Homogeniczność pochodzenia dostarczanych urządzeń oraz systemów / Waga: 8 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności / Waga: 28 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na zwiększeniu dostaw urządzeń transmisyjnych i niezbędnego osprzętu lub licencji zgodnie z pkt III.8 SIWZ. Wartość wyżej wymienionych zamówień może wynosić maksymalnie 10 % wartości zamówienia gwarantowanego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie artykułu 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na zwiększeniu ilości urządzeń przewidzianych do realizacji drugiego etapu modernizacji sieci z pośród pozycji „formularza cenowego” wyróżnionych w kolumnie „asortyment do prawa opcji”. Łączna wartość zamówienia objętego prawem opcji nie przekroczy 20 % wartości zamówienia gwarantowanego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości: 70 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a.a. minimum jedną dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją dla co najmniej 100 oferowanych urządzeń sieciowych, nadzorowanych przez dostarczony system zarządzania oraz uruchomieniem systemu kontroli dostępu dla co najmniej 2 tysiące użytkowników. Wartość wykonanej pracy nie może być niższa niż 2 000 000 PLN brutto,

a.b. minimum jedną usługę polegającą na instalacji, uruchomieniu i konfiguracji urządzeń sieciowych rozproszonych do min. 100 różnych lokalizacji,

a.c. minimum jedną dostawę z uruchomieniem systemu do nadzorowania dostępu uprzywilejowanego dla co najmniej 100 urządzeń oraz na potrzeby organizacji posiadającej minimum 2 000 użytkowników. Wartość wykonanej pracy nie może być niższa niż 200 000 PLN brutto;

b) Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 usługi serwisowe (rozumiane jako umowy zakończone lub aktywne), obejmujące swoim zakresem pełnienie nadzoru nad co najmniej 100 urządzeniami sieciowymi, obsługiwanymi w trybie 24/7/365, z czasem usunięcia awarii poniżej 6 godzin. Zamawiający wymaga, by niniejsze usługi były świadczone w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, a w przypadku umów trwających, okres zrealizowanych usług wynosił co najmniej 12 miesięcy – liczonych do upływu terminu składania ofert, oraz przynajmniej jedna z umów dotyczyła projektu rozproszonego na 100 różnych lokalizacji;

c) Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą z najwyższymi certyfikatami producenta dla każdego z niżej wymienionych produktów (zgodnie ze złożoną ofertą):

— przełączników,

— systemu zarządzania,

— systemu kontroli dostępu,

— systemu automatyzacji.

Spełniają przez oferowane dostawy wymagania określone przez Zamawiającego, w Opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, o których mowa w pkt V.1.2) b) SIWZ również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że dostarczane w ramach składanej oferty produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia:

— wykaz podstawowego oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług zawierający wykaz oferowanych produktów – wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do wzoru umowy.

Do wypełnionego wykazu podstawowego oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

— w celu potwierdzenia zgodności parametrów oferowanego sprzętu – karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim,

— w celu potwierdzenia zgodności oferowanego oprogramowania z wymaganymi funkcjonalnościami i parametrami – dokumentacja techniczna oferowanego oprogramowania w języku polskim lub oświadczenie producenta systemu w języku polskim,

— w celu potwierdzenia wymaganej kompatybilności oferowanego oprogramowania z urządzeniami funkcjonującymi w systemie – lista kompatybilności oferowanego systemu lub oświadczenie producenta o kompatybilności oferowanego oprogramowania z urządzeniami Zamawiającego wykazanymi w załączniku nr 1 do OPZ, w tabeli nr 1,

— w celu potwierdzenia zgodności dostarczanych licencji z wymaganymi funkcjonalnościami – opis licencjonowania systemu z opisem poszczególnych licencji,

— w celu potwierdzenia oferowanego rodzaju wsparcia technicznego producenta oraz jego warunków – oświadczenie producenta w języku polskim o zapewnieniu wsparcia zgodnie z deklarowanym rodzajem wsparcia technicznego, będącego elementem oceny ofert lub dokumentacja producenta (umowa serwisowa/utrzymaniowa), z której wynika zapewnienie deklarowanego wsparcia w połączeniu z oferowanymi licencjami,

— próbki rozumiane jako urządzenia i oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie testów akceptacyjnych opisanych w pkt 1.2 OPZ. Zadaniem testów jest sprawdzenie istniejących właściwości produktów zaproponowanych do zaimplementowania i uruchomienia oczekiwanych usług w zmodernizowanej sieci, sprawdzenia czy właściwości są istniejące czy tylko deklarowane, a także weryfikacji czy Wykonawca w identyczny sposób rozumie funkcjonalności opisane przez Zamawiającego.

Uwaga 1:

W przypadku zakończenia któregokolwiek elementu testu akceptacyjnego wynikiem nieprawidłowym, według kryteriów opisanych w pkt od 1.2.1 do 1.2.5 OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Uwaga 2:

Bezpośrednio po zakończeniu testów próbki zostaną zwrócone Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 14 wzoru umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp raz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.3)–5) SIWZ.

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

— wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2 do wzoru umowy,

— wypełniony i podpisany wykaz oferowanego sprzętu, urządzeń i licencji – załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

— wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,

— wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy.

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:

— złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub

— notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza”.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020