Storitve - 301091-2014

Prikaži skrčeni pogled

05/09/2014    S170    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Nizozemska-Haag: Storitve internetne povezave in fiksne telefonije

2014/S 170-301091

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: Maanweg 174
Kraj: Haag
Poštna številka: 2516 AB
Država: Nizozemska
V roke: Sektor za javna naročila
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Telefaks: +31 704125585

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Storitve internetne povezave in fiksne telefonije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 5: Telekomunikacijske storitve

Šifra NUTS NL332

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 5
Utemeljite, če okvirni sporazum traja več kot štiri leta: Storitve internetne povezave in fiksne telefonije temeljijo na kompleksnih tehničnih infrastrukturah. Ob vsaki menjavi ponudnika je treba preseliti storitve internetne povezave in fiksne telefonije. Selitev bo izvedena za operativne in kritične poslovne storitve, ki jih je treba brez prekinitev in pregledno preseliti k novemu ponudniku, kar je kompleksen in časovno potraten postopek. Predvideno je obdobje 6–12 mesecev, ko bo trenutni ponudnik še zagotavljal storitve in bo omogočil novemu ponudniku, da vzpostavi, pripravi, nastavi in prenese storitve na svojo infrastrukturo.
Zato, mora okvirni sporazum za ta postopek trajati dlje.

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 0,01 in 1 250 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj tega razpisnega postopka je Eurojustu zagotoviti kakovostne, neprekinjene storitve internetne povezave in fiksne telefonije. Te storitve so kritične za poslovanje in zato morajo biti zanesljive, dostopne in odporne na okvare (sklop 1). Poleg storitev internetne povezave in fiksne telefonije želi Eurojust naročiti tudi povezane storitve, tj. univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke (UIFN) in storitve brezplačne telefonije (sklop 2). Ob upoštevanju teh zahtev Eurojust išče izvajalca(-e), sposobnega(-e) zagotoviti storitve, opisane v tehničnih specifikacijah (Priloga A), skladno s pogodbenimi pogoji (Priloga D), ob zagotavljanju minimalnih storitvenih zahtev (Priloga A.1). Ponudniki lahko predložijo tudi ustrezne predloge za zagotavljanje dodatnih storitev, opredeljenih v tehničnih specifikacijah (Priloga A) in ki so del meril za oddajo. Te storitve niso obvezne, vendar bodo del naročila, če bodo na voljo. Poleg tega ponudnike prosimo, da Eurojustu predložijo svoje rešitve za zmanjšanje stroškov obveznih storitev (storitve internetne povezave in fiksne telefonije), ob hkratnem ohranjanju ali izboljšanju učinkovitosti storitev. To je del meril za izbor in mora biti vključeno v Prilogo B.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

64200000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 0,01 in 1 250 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 2
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Storitve internetne povezave in fiksne telefonije
1)Kratek opis
Storitve internetne povezave in fiksne telefonije, vključno z dodatnimi storitvami.
2)Enotni besednjak javnih naročil

64200000

3)Količina ali obseg
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 0,01 in 1 230 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za 1 ali oba sklopa.
Ponudniki morajo v svoji ponudbi jasno navesti za kateri sklop se prijavljajo.
Več informacij o zahtevah je na voljo v tehničnih specifikacijah (Priloga A), vključno z zahtevami glede ravni storitev (Prilogi A.1 za sklop 1).
Št. sklopa: 2 Naziv: Univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke
1)Kratek opis
Univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke (UIFN) in in storitve brezplačne telefonije.
2)Enotni besednjak javnih naročil

64200000

3)Količina ali obseg
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 0,01 in 20 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za 1 ali oba sklopa.
Ponudniki morajo v svoji ponudbi jasno navesti za kateri sklop se prijavljajo.
Več informacij o zahtevah je na voljo v tehničnih specifikacijah (Priloga A).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 21.10.2014 - 14:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
Drugo: Ponudbe je treba oddati v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Glede na to, da je delovni jezik Eurojusta angleščina, daje prednost prejemu ponudb v angleščini.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 28.10.2014 - 14:00

Kraj:

Prostori Eurojusta: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haag, NIZOZEMSKA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranja ponudb se lahko kot opazovalec udeleži 1 zastopnik na ponudnika.
Iz varnostnih razlogov se ponudniki, ki se ne bodo prijavili do podanega roka, ne bodo smeli udeležiti odpiranja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije prenesejo s spletne strani e-tendering: Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: PO Box 16183
Kraj: Haag
Poštna številka: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Internetni naslov: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26.8.2014