Dostawy - 301142-2020

Submission deadline has been amended by:  346871-2020
29/06/2020    S123

Polska-Gdańsk: Komputery osobiste

2020/S 123-301142

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Laskowska
E-mail: joanna.laskowska@gumed.edu.pl
Tel.: +48 583491223

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gumed.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Numer referencyjny: ZP/52/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (przez okres 12 miesięcy).

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: pakiet 1 – komputery, monitory, notebooki, akcesoria i oprogramowanie; pakiet 2 – drukarki; pakiet 3 – sprzęt sieciowy, terminal, serwery.

3. Szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały dla każdego z pakietów w załączniku nr 4 do SIWZ. Szacunkowe ilości sprzętu określono w załącznikach nr 3 do SIWZ.

4. Ilości podane w załączniku nr 3 do SIWZ stanowią szacunkowe (planowane) wielkości jakie zamawiający przewiduje zamówić w trakcie realizacji umowy, nie stanowią podstawy realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych formularzy według załącznika nr 3 oraz załącznika 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 – komputery, monitory, notebooki, akcesoria i oprogramowanie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczone na terenie Trójmiasta wskazane w dokumentach zamówienia, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych formularzy według załącznika nr 3 oraz załącznika 4 do SIWZ. Formularze należy wypełnić w sposób czytelny, precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Nie załączenie rzeczonych formularzy (zał. 3, 4) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

6. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji tabeli (załącznika nr 3 i 4 do SIWZ) w celu jednoznacznej identyfikacji produktu, tym samym nie dopuszcza się nadawania różnym produktom tego samego oznaczenia identyfikacyjnego. Każdy produkt musi posiadać własny indywidualny kod. Oznaczenie poprzez nadanie kodów dla jakiejś grupy, serii produktów jest niedopuszczalne.

7. Wykonawca wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązany jest do podania nazwy firmy, producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany produkt w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości (symbole podzespołów, model, typ urządzenia, nazwa i wersja oprogramowania). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną konkretną wartość. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania wymaganych parametrów, używania zwrotów „jak wymagane”, „zgodnie z wymaganiami zamawiającego” lub podobnych.

8. W przypadku zaoferowania produktu własnej produkcji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych na oferowany przedmiot zamówienia (karty katalogowe muszą jednoznacznie identyfikować i opisywać oferowane produkty).

9. W przypadku wątpliwości dotyczących oferowanych przez wykonawcę produktów (nie tylko pochodzących z produkcji własnej), zamawiający w toku badania oferty może żądać od wykonawcy (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawienia kart katalogowych oraz opisów wraz z rysunkami obrazującymi przedmioty zamówienia. Przedstawione dokumenty/materiały muszą jednoznacznie identyfikować oferowane przez wykonawcę produkty oraz zawierać ich wymagane parametry.

10. Karty katalogowe muszą w szczególności zawierać: nazwę produktu wraz z jego indywidualnym kodem – oznaczeniem, parametry techniczne (typ urządzenia, dokładne wymiary, typ materiału, model, waga, symbole podzespołów, nazwa, wersja itp.) wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, rysunki obrazujące rozwiązania techniczne. Rysunki lub fotografie muszą obrazować/przedstawiać jednoznaczny kształt konkretnie oferowanego produktu. Nie dopuszcza się przedstawiania w kartach katalogowych przykładowych produktów, które tylko obrazują odzwierciedlenie zapisów SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w przedziałach równoważności tam zawartych.

11. Zamawiający, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania z wymaganiami zamawiającego, wezwie wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów, informacji na temat danego produktu w celu jednoznacznego określenia i potwierdzenia czy oferowany produkt spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: pakiet 1 – 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy dla zamówień częściowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niektóre z zamówień częściowych niniejszego postępowania mogą być finansowane z środków Unii Europejskiej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w zał. 5 – Wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące:

1) terminu;

2) podatku VAT;

3) zmian w zakresie przedmiotu umowy.

Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zawarto w zał. 5 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 – drukarki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczone na terenie Trójmiasta wskazane w dokumentach zamówienia, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych formularzy według załącznika nr 3 oraz załącznika 4 do SIWZ. Formularze należy wypełnić w sposób czytelny, precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Nie załączenie rzeczonych formularzy (zał. 3, 4) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

6. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji tabeli (załącznika nr 3 i 4 do SIWZ) w celu jednoznacznej identyfikacji produktu, tym samym nie dopuszcza się nadawania różnym produktom tego samego oznaczenia identyfikacyjnego. Każdy produkt musi posiadać własny indywidualny kod. Oznaczenie poprzez nadanie kodów dla jakiejś grupy, serii produktów jest niedopuszczalne.

7. Wykonawca wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązany jest do podania nazwy firmy, producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany produkt w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości (symbole podzespołów, model, typ urządzenia, nazwa i wersja oprogramowania). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną konkretną wartość. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania wymaganych parametrów, używania zwrotów „jak wymagane”, „zgodnie z wymaganiami zamawiającego” lub podobnych.

8. W przypadku zaoferowania produktu własnej produkcji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych na oferowany przedmiot zamówienia (karty katalogowe muszą jednoznacznie identyfikować i opisywać oferowane produkty).

9. W przypadku wątpliwości dotyczących oferowanych przez wykonawcę produktów (nie tylko pochodzących z produkcji własnej), zamawiający w toku badania oferty może żądać od wykonawcy (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawienia kart katalogowych oraz opisów wraz z rysunkami obrazującymi przedmioty zamówienia. Przedstawione dokumenty/materiały muszą jednoznacznie identyfikować oferowane przez wykonawcę produkty oraz zawierać ich wymagane parametry.

10. Karty katalogowe muszą w szczególności zawierać: nazwę produktu wraz z jego indywidualnym kodem – oznaczeniem, parametry techniczne (typ urządzenia, dokładne wymiary, typ materiału, model, waga, symbole podzespołów, nazwa, wersja itp.) wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, rysunki obrazujące rozwiązania techniczne. Rysunki lub fotografie muszą obrazować/przedstawiać jednoznaczny kształt konkretnie oferowanego produktu. Nie dopuszcza się przedstawiania w kartach katalogowych przykładowych produktów, które tylko obrazują odzwierciedlenie zapisów SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w przedziałach równoważności tam zawartych.

11. Zamawiający, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania z wymaganiami zamawiającego, wezwie wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów, informacji na temat danego produktu w celu jednoznacznego określenia i potwierdzenia czy oferowany produkt spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: pakiet 2 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy dla zamówień częściowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niektóre z zamówień częściowych niniejszego postępowania mogą być finansowane z środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w zał. 5 – Wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące:

1) terminu;

2) podatku VAT;

3) zmian w zakresie przedmiotu umowy.

Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zawarto w zał. 5 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 – sprzęt sieciowy, terminal, serwery

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
32422000 Elementy składowe sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczone na terenie Trójmiasta wskazane w dokumentach zamówienia, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych formularzy według załącznika nr 3 oraz załącznika 4 do SIWZ. Formularze należy wypełnić w sposób czytelny, precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Nie załączenie rzeczonych formularzy (zał. 3, 4) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

6. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji tabeli (załącznika nr 3 i 4 do SIWZ) w celu jednoznacznej identyfikacji produktu, tym samym nie dopuszcza się nadawania różnym produktom tego samego oznaczenia identyfikacyjnego. Każdy produkt musi posiadać własny indywidualny kod. Oznaczenie poprzez nadanie kodów dla jakiejś grupy, serii produktów jest niedopuszczalne.

7. Wykonawca wypełniając załącznik nr 4 do SIWZ zobowiązany jest do podania nazwy firmy, producenta oferowanego sprzętu lub oprogramowania oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany produkt w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości (symbole podzespołów, model, typ urządzenia, nazwa i wersja oprogramowania). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną konkretną wartość. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania wymaganych parametrów, używania zwrotów „jak wymagane”, „zgodnie z wymaganiami zamawiającego” lub podobnych.

8. W przypadku zaoferowania produktu własnej produkcji wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych na oferowany przedmiot zamówienia (karty katalogowe muszą jednoznacznie identyfikować i opisywać oferowane produkty).

9. W przypadku wątpliwości dotyczących oferowanych przez wykonawcę produktów (nie tylko pochodzących z produkcji własnej), zamawiający w toku badania oferty może żądać od wykonawcy (w wyznaczonym przez siebie terminie) przedstawienia kart katalogowych oraz opisów wraz z rysunkami obrazującymi przedmioty zamówienia. Przedstawione dokumenty/materiały muszą jednoznacznie identyfikować oferowane przez wykonawcę produkty oraz zawierać ich wymagane parametry.

10. Karty katalogowe muszą w szczególności zawierać: nazwę produktu wraz z jego indywidualnym kodem – oznaczeniem, parametry techniczne (typ urządzenia, dokładne wymiary, typ materiału, model, waga, symbole podzespołów, nazwa, wersja itp.) wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, rysunki obrazujące rozwiązania techniczne. Rysunki lub fotografie muszą obrazować/przedstawiać jednoznaczny kształt konkretnie oferowanego produktu. Nie dopuszcza się przedstawiania w kartach katalogowych przykładowych produktów, które tylko obrazują odzwierciedlenie zapisów SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w przedziałach równoważności tam zawartych.

11. Zamawiający, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu i oprogramowania z wymaganiami zamawiającego, wezwie wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów, informacji na temat danego produktu w celu jednoznacznego określenia i potwierdzenia czy oferowany produkt spełnia wymagania stawiane przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: pakiet 3 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy dla zamówień częściowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niektóre z zamówień częściowych niniejszego postępowania mogą być finansowane z środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w zał. 5 – Wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące:

1) terminu;

2) podatku VAT;

3) zmian w zakresie przedmiotu umowy.

Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zawarto w zał. 5 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu: zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli: (dotyczy pakietu 1) wykaże się realizacją w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma (2) dostawami sprzętu komputerowego (komputery, monitory, notebooki, oprogramowanie) o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto każda dostawa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;(dotyczy pakietu 3) wykaże się realizacją w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma (2) dostawami sprzętu sieciowego (terminale, serwery) o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda dostawa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, wówczas kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE.

Podstawy wykluczenia szczegółowo opisane w SIWZ – rozdz. IV pkt B.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: w zakresie braku podstaw wykluczenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) (w zakresie pakietu 1 i pakietu 3) wykazu dostaw wskazanych w rozdz. IV A. pkt 2 ppkt 2.3. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: pakiet 1–3 – szczegółowy wykaz dokumentów zawarto w SIWZ rozdz. V pkt 4 B.

Pakiet 1 – dla sprzętu oznaczonego symbolem K1, K2, K3, K4, N1, N2, N3, N4 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); dla sprzętu oznaczonego symbolem M1, M2, M3 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); dla sprzętu oznaczonego symbolem A1, A2, A3 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

Pakiet 2 – dla sprzętu oznaczonego symbolem D1 – D7 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

Pakiet 3 – dla sprzętu oznaczonego symbolem S1 – S4, S7, S9, S10, S16, S17 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); dla sprzętu oznaczonego symbolem S17 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono w załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:20
Miejsce:

Sekcja Zamówień Publicznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, budynek nr 1, III piętro, pokój nr 307, ul. Dębinki 7, (80-211) Gdańsk, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) ust. 4 A pkt 1 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w ust. 4 A pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020