Usługi - 301815-2017

02/08/2017    S146    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi związane z odpadami

2017/S 146-301815

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Kałuża, Maria Lech-Bielecka, Ewelina Nartowska, Adam Rogaliński
Tel.: +48 413676441/413676042/413676657/413676313
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Kałuża, Maria Lech-Bielecka
Tel.: +48 413676441/413676042
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.kielce.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Kałuża, Maria Lech-Bielecka
Tel.: +48 413676441/413676042
E-mail: bzp@um.kielce.pl
Faks: +48 413676141
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.kielce.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych.

Numer referencyjny: Or-III.271.32.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Miasta Kielce i transporcie wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku gmina Strawczyn.

Szczegółowy zakres usługi oraz wymogi w zakresie jej świadczenia zawarty jest w:

— wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

— opisie przedmiotu zamówienia z załącznikami 1-3, stanowiącym załącznik do wzoru Umowy.

Załącznik ten określa wymagania w zakresie: odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, wyposażenia punktów gromadzenia odpadów w pojemniki/kontenery wraz z ich geolokalizacją, wyposażenia pojazdów w systemy i rejestratory, przesyłu danych i interfejsu wymiany danych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 30 169 100.94 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usługi obejmuje:

1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych:

1)zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. W przypadkach występowania utrudnionego dojazdu do nieruchomości dopuszcza się zgodnie z uchwałą Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.3.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, zmienionego uchwałą Nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18.5.2017 r. możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników,

2)odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z podziałem na:

a)tworzywa sztuczne (20 01 39) i opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale (20 01 40) i opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny oznaczone kodem 20 01 99, gromadzone w pojemnikach lub workach,

b)papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01) gromadzone w pojemnikach lub workach,

c)szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07) gromadzone w pojemnikach lub workach,

d)odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) gromadzone w pojemnikach lub workach,

3)odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35, 20 01 36),

5)zużyte opony (16 01 03) pochodzące od aut osobowych,

6)odpady budowlane i rozbiórkowe (kody określone w SIWZ) pochodzące z budynków wielorodzinnych.

2. Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych:

1)zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. W wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w uchwale Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.3.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, zmienionego uchwałą Nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18.5.2017 r. dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników,

2)odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z podziałem na:

a)tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale (20 01 40), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny oznaczone kodem 20 01 99, gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

b)papier i tekturę (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

c)szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

d)odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach.

3. Transport wszystkich odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zlokalizowanej w Promniku, gm. Strawczyn.

4. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki, kontenery lub worki do zbiórki selektywnej.

5. Wyposażenie pojemników/kontenerów w transpondery RFID oraz ich geolokalizację w terenie poprzez przypisanie pojemników do punktów gromadzenia odpadów.

6. Rejestrowanie w trakcie realizacji usługi, danych pochodzących z systemów ważenia i identyfikacji pojemników oraz przesył tych danych poprzez interfejs wymiany danych, którego opis jest zamieszczony w załączniku 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin EURO pojazdów / Waga: 30,50
Kryterium jakości - Nazwa: Legalizacja wag w pojazdach bezpylnych / Waga: 0,65
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zgłoszeń reklamacyjnych / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie pojemnikami / Waga: 2,85
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia pojemników / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe mycie pojemników / Waga: 1,00
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie worków biodegradowalnych / Waga: 1,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 169 100.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

3. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt VI.2.6) wynosi 60 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada uprawnienie do odbierania odpadów komunalnych, tzn. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kielce, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);

b) posiada uprawnienie do transportu odpadów, tzn. posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia – w przypadku przeładowywania odpadów na stacji przeładunkowej.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kielce, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289);

b) aktualnego zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) w zakresie kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia – w przypadku przeładowywania odpadów na stacji przeładunkowej, albo oświadczenia Wykonawcy, że podczas realizacji zamówienia nie będzie korzystał ze stacji przeładunkowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 600 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. nie mniej niż 2 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

1. Zdolność zawodowa Wykonawcy: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu 24 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 100 000 Mg, w tym co najmniej 80 000 Mg odpadów dostarczył do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych, o wartości co najmniej 20 000 000 PLN;

Zamawiający uzna warunek z lit. a) za spełniony, gdy Wykonawca wykaże odbiór odpadów i przekazanie ich do RIPOK w wymaganych ilościach – w ramach jednej lub kilku usług jednocześnie, tzn. w ciągu tego samego okresu 24 następujących po sobie miesięcy. Wykonawca wskaże w wykazie usług wybrany okres 24 miesięcy.

2. Zdolność techniczna Wykonawcy: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transport tych odpadów, w ilości co najmniej 31 pojazdów, w tym:

a) pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą minimum

3 razy – szt. 17,

b) dwukomorowe pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych lub selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, bezpylne z grzebieniowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą minimum 3 razy – szt. 4,

c) pojazdy nisko tonażowe o ładowności do 3,5 tony, specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylne z grzebieniowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą minimum 3 razy – szt. 2,

d) pojazd skrzyniowy o ładowności do 12 ton z windą, z możliwością oplandekowania – szt. 1,

e) pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą minimum 3 razy z urządzeniem do mycia i dezynfekcji pojemników u właścicieli nieruchomości. – szt. 3,

f) pojazdy do załadunku i przewożenia kontenerów na odpady pozwalające na obsługę kontenerów i praso kontenerów od KP 5 do KP 18 – szt. 4.

Wyżej wymienione pojazdy powinny spełniać co najmniej wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 3 z zastrzeżeniem, że minimum 50 % pojazdów tj. 16 sztuk powinno spełniać wymagania– normy Euro 5.

Pojazdy spełniające wyższe normy niż określono powyżej, będą dodatkowo punktowane jako pozacenowe kryterium oceny ofert.

2) dysponuje bazą magazynowo – transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.6.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami (Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W zakresie przekazania odpadów do RIPOK, dowodem, o którym mowa wyżej, będzie poświadczenie wystawione przez właściwą RIPOK zawierające informację o ilości odpadów przekazanych jej przez Wykonawcę.

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia określonych w rozdz. IV pkt 2 SIWZ.

2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w rozdz. II pkt 4 SIWZ oraz par. 2 ust. 7 wzoru umowy.

3. Warunki realizacji umowy określa wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 084-163455
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, pok. nr 112, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 ustawy Pzp. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: określone w §5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w §7 ust. 1 rozp., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 rozp. stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozp., składa dokument, o którym mowa w §7 ust.1 pkt 1 rozp., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 zd. pierwsze rozp. stosuje się.

Wykonawca wraz z ofertą składa: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), dowód wniesienia wadium, zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2017