Usługi - 301880-2019

01/07/2019    S124

Belgia-Bruksela: H2020: EGNOS i Galileo jako usługa U-space

2019/S 124-301880

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 097-233262)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Adres pocztowy: Avenue d'Auderghem 45
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

H2020: EGNOS i Galileo jako usługa U-space

Numer referencyjny: 746/PP/GRO/RCH/19/113057
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest przyspieszenia zastosowania EGNOS i Galileo, komponentów Agencji Europejskiego GNSS, na rynku bezzałogowych systemów powietrznych, wdrażając niezbędne środki na poziomie usług, usprawniając operacyjne wykorzystanie EGNSS przez operatorów i ich zatwierdzenie przez władze lotnicze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 097-233262

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: