Usługi - 301900-2020

29/06/2020    S123

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 123-301900

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Cendrowska, adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 306
E-mail: acendrowska@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431416
Faks: +48 224431402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu SIGOK-MGA

Numer referencyjny: ZP/AC/271/III-70/20
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu SIGOK-MGA.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 811 203.35 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu SIGOK-MGA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zamówienie może zrealizować Wykonawca: MGA Sp. z o. o.; ul. Piaskowa 6, 87-100 Toruń, który zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit a, jako jedyny może świadczyć przedmiotowe usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z umową z 28.2.2013 r. miasto stołeczne Warszawa nabyło licencję do rozwiązania bazowego programu SIGOK-MGA (gotowe rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę) oraz prawa autorskie majątkowe do wykonywanej przez Wykonawcę rozbudowy systemu w zakresie, w jakim była ona niezbędna Zamawiającemu. Elementy powstałe w ramach tejże rozbudowy stanowią niewielką i integralną (nie dającą się wydzielić) część systemu. Tym samym m.st. Warszawa nie nabyło autorskich praw majątkowych do kodów źródłowych do rozwiązania bazowego programu SIGOK-MGA. System jest autorskim rozwiązaniem firmy MGA i projektem, w którym znajomość algorytmów wykorzystywanych w systemie, jego architektura oraz całe know-how są objęte prawami autorskimi Wykonawcy. Wykonawca oświadczył, iż nie zamierza pozbywać się autorskich praw majątkowych do rozwiązania bazowego, struktury bazy danych oraz know-how. Nadzór autorski oraz rozwój systemu na potrzeby Zamawiającego może być sprawowany wyłącznie przez danego projektanta, twórcę dzieła i właściciela systemu. Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy Zamawiający (miasto stołeczne Warszawa) posiada jedynie licencję do systemu i prawa autorskie do nielicznych modyfikacji, a Wykonawca jest autorem i pozostawia przy sobie prawa autorskie do oprogramowania, wówczas zachodzą przesłanki techniczne o obiektywnym charakterze wskazujące, że przedmiotowe zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę. Wskazać ponadto należy, że nie istnieje obecnie na rynku gotowe rozwiązanie zastępcze dla skomplikowanego rozwiązania wykorzystywanego w urzędzie, przygotowanego i zestawionego pod indywidualne potrzeby Zamawiającego wynikające z wyjątkowej struktury organizacyjnej na skalę polską narzuconej ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2018 poz. 1817). Stąd też w tego typu przypadkach należy uznać, że ziściła się przesłanka do zastosowania szczególnego trybu zamówień publicznych w postaci zamówienia z wolnej ręki..

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MGA Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 6
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 810 975.61 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Opisane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: patrz pkt VI.4.1)
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020