Usługi - 302048-2020

29/06/2020    S123

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 123-302048

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do bazy IEEE/IET Electronic Library (IEL) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

Numer referencyjny: ICM-361-26/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do bazy IEEE/IET Electronic Library (IEL) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 758 566.15 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w latach 2020–2022 do bazy IEEE/IET Electronic Library (IEL), która zawiera zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET), w tym czasopisma, materiały konferencyjne oraz normy, i jest produkowana przez IEEE. Przedmiotem zamówienia jest także usługa publikowania otwartego w czasopismach IEEE/IET dla polskich autorów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy IEL na lata 2020–2022 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u jedynego dostawcy – wyłącznego przedstawiciela producenta bazy IEL na Polskę. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez EBSCO jako podmiot posiadający prawo wyłączności w Polsce w zakresie dystrybucji bazy IEL, na co producent bazy przedłożył stosowne oświadczenie. Baza IEL może być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym jest on faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Baza IEL stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tej bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma i inne zasoby w bazie IEL mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup bazy IEL jest dofinansowywany przez MNiSW od 2006 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-26/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do bazy IEEE/IET Electronic Library (IEL) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EBSCO sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-359
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 718 372.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 758 566.15 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA;

2. Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1/2, 70-500, Szczecin, POLSKA;

3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, POLSKA;

4. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartycka 18a, 00-716, Warszawa, POLSKA;

5. Instytut Badań Systemowych PAN, Newelska 6, 01-447, Warszawa, POLSKA;

6. Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa, POLSKA;

7. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Szachowa 1, 04-89 Warszawa, POLSKA;

8. Instytut Podstaw Informatyki PAN, Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, POLSKA;

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, POLSKA;

10. Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, POLSKA;

11. Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA;

12. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków, POLSKA;

13. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, POLSKA;

14. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924 Łódź, POLSKA;

15. Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, POLSKA;

16. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, POLSKA;

17. Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, POLSKA;

18. Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA;

19. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław

20. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA;

21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100 Toruń, POLSKA;

22. Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81/87, 81-225 Gdynia, POLSKA;

23. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA;

24. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, POLSKA;

25. Wojskowy Instytut Łączności, Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Południowe, POLSKA;

26. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLSKA.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020