Usługi - 302154-2017

02/08/2017    S146    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 146-302154

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Płock
ul. 1 Maja 7c
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Bojarska
Tel.: +48 242697980
E-mail: o.plock@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 242697981
Kod NUTS: PL923

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock II.

Numer referencyjny: UW/P-4103.334.2993/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock I I. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 297 966.52 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Przysowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Pacyna, Szczawin Kościelny pow. gostyniński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 1:

— odmulanie mechaniczne dna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 181.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Wielkiej Strugi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Gąbin, Łąck pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 2:

wykaszanie porostów ręcznie ze skarp i z dna,

wycinanie krzaków ze skarp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 794.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Słupianki, Doprowadzalnika Białobrzegi, Płonki, Wierzbicy, Sierpienicy Wschodniej oraz prawobrzeżnych obwałowań rz. Wisły i Przegrody suchego zbiornika na rz. Słupianka

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Słupno, gm. Bodzanów, gm. Mała Wieś, gm. Wyszogród, gm. Staroźreby, gm. Stara Biała, gm. Drobin pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 3:

wykaszanie porostów ręcznie ze skarp i dna,

wycinanie krzaków ze skarp,

mechanicznym koszeniu dna cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 74 376.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie strugi Gójsk Grądy, kanału Blizno, Mień, kanału Stropkowo

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Szczutowo, gm. Zawidz pow. sierpecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 4:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku,

ręczne wycinanie zakrzaczeń ze skarp cieków,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

wykonanie odmulenia dna cieku ręcznie i mechanicznie wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 73 996.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 4 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Utraty, Pisi Gągoliny, Łasicy, wału lewego Wisły, wału lewego i prawego Bzury, wału lewego nad Kanałem Kromnowskim, wału prawego i lewego Jeżówki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Sochaczew, Miasto Sochaczew, gm. Teresin, gm. Brochów, gm. Młodzieszyn, gm. Iłów pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 5:

wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków oraz ręczne dokoszenie porostów po mechanicznym koszeniu ze skarp i koron obwałowań,

wycięcie krzaków i odrostów ze skarp,

mechaniczne rozdrobnienie ściętych krzaków i odrostów,

usunięcie przetamowań z dna cieków,

rozebranie tam bobrowych,

wycięcie czterech drzew,

uzupełnienie ubytków w koronie i skarpach obwałowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 616.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 5 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami (co najmniej 1 zamówienie) polegające na:

wykonaniu odmulenia cieków na długości 5 km dla części 1,

budowie (w tym odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie) lub utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych, rzek lub kanałów o łącznym zakresie rzeczowym min.:

2 km długości dla części 2,

20 km długości dla części 3,

10 km długości dla części 4,

25 km długości dla części 5.

W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia, poszczególne (km) należy sumować.

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.

— koparką kołową lub gąsienicową wyposażoną w łyżkę koszącą – dotyczy części 3 w/w zadania.

— koparką kołową lub gąsienicową wyposażoną w łyżkę odmulającą – dotyczy części 1, 4 w/w zadania.

— koparko-spycharką kołową lub gąsienicową, samochodem samowyładowawczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowawczą, rębakiem samobieżnym lub zestawem (ciągnik wraz z rębakiem) – dotyczy części 5 w/w zadania.

Dla części 2 Zamawiający nie stawia warunków w zakresie posiadanego sprzętu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

W siedzibie WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku ul. 1-go Maja 7c 09-402 Płock – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę odpowiedniej liczby osób (zgodnie z rozdz. IV SIWZ), które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 RMR w sprawie dokumentów oraz rozdz. XIII ust. 5 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2017