Usługi - 302176-2020

29/06/2020    S123

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 123-302176

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927; 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927; 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do bazy danych Knovel dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Numer referencyjny: Nr ICM-361-17/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do bazy danych Knovel dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 458 091.00 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do bazy danych Knovel produkowanej przez wydawnictwo Elsevier B.V. Baza ta zawiera ponad 8 300 podręczników, książek, baz danych, wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych pochodzących od ponad 130 stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. Baza jest podzielona na 35 kolekcje tematyczne oraz 5 pojedynczych zasobów tzw. Premium, które są udostępniane na zasadzie rocznych subskrypcji na serwerze producenta.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy Knovel na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora bazy danych Knovel dla polskich instytucji akademickich. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Akme Archive jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji bazy Knovel, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Baza Knovel może być udostępniana tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tego zasobu i decyduje o sposobie dystrybucji.

Baza Knovel stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Baza Knovel ma charakter specjalistyczny i stanowi unikalny ze względu na szerokie spektrum wydawców zbiór książek i innych publikacji objętych prawami autorskimi, co powoduje, że nie może być zastąpiona zasobami innego producenta. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup książek od wszystkich wydawców, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu bazy Knovel, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup bazy OECD/IEA jest dofinansowywany przez MNiSW od 2008 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Nr ICM-361-17/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do bazy danych Knovel dla konsorcjum akademickiego na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Akme Archive Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Niemcewicza 26/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-306
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 458 092.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 458 091.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu instytucji/podmiotów zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków

2. Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1/2, 70-500, Szczecin

3. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Rydygiera 8, 01-793, Warszawa

4. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz

6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pocztowa 54, 22-100, Chełm

7. Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351, Białystok

8. Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk

9. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155, Kraków

10. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź

11. Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965, Poznań

12. Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100, Gliwice

13. Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661, Warszawa

14. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław

15. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256, Warszawa

16. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 161, 02-787, Warszawa

17. Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81/87, 81-225, Gdynia

18. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375, Wrocław

19. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950, Lublin

20. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Ks. Kordeckiego 20, 85-225, Bydgoszcz

21. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, M. Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn

22. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa

23. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020