W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 302478-2018

13/07/2018    S133    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jeżowe: Roboty instalacyjne elektryczne

2018/S 133-302478

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jeżowe
Adres pocztowy: Jeżowe 136A
Miejscowość: Jeżowe
Kod NUTS: PL824
Kod pocztowy: 37-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Bujak
E-mail: przetargi@jezowe.pl
Tel.: +48 158794304
Faks: +48 158794342

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jezowe.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jezowe.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe

Numer referencyjny: ZP.271.16.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przewiduje się montaż mikro instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych na budynkach.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed montażem

Urządzeń uzgodnić szczegóły na roboczo z Inwestorem. Wykonać pomiary kontrolne instalacji oraz dokumentację powykonawczą. Inwestorowi przekazać komplet dokumentów potrzebnych do przyłączenia mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji.

Panel fotowoltaiczny pokryty od strony frontowej szkłem hartowanym z powłoką antyrefleksyjną (EN 12150), strona tylna: biała folia; obramowanie: aluminium anodowane srebrne. Panel fotowoltaiczny musi posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45312310
45261215
09331200
45231000
45300000
45315700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jeżowe

II.2.4)Opis zamówienia:

Przewiduje się montaż mikro instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Szkół w Starym Narcie przy ul.Stary Nart 57b o sumie zainstalowanej mocy 26 kW; Zespołu Szkół w Cholewianej Górze przy ul. Młynarze 23 o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Publicznego Gimnazjum w Jeżowem w Jeżowem 580a o sumie zainstalowanej mocy 26 kW;

Zespołu Szkół Jeżowe Centrum w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 13,52 kW; Zespołu Szkół Jeżowe Centrum na budynku Przedszkola w Jeżowem 135 o sumie zainstalowanej mocy 8,32 kW; Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralne w Jeżowem 813d o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórze w Jeżowem Podgórze 416 o sumie zainstalowanej mocy 15,6kW; Zespołu Szkół w Groblach w Groblach 37 o sumie zainstalowanej mocy 20,8 kW; Urzędu Gminy w Jeżowem w Jeżowem 136a o sumie zainstalowanej mocy 6,76 kW;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie w Nowym Narcie 41 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze przy ul. Młynarze 27 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Klubu Sportowego Sójkowa w Sójkowej 33 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Świetlicy wiejskiej Jeżowe Błądki w Jeżowem 688 o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW; Klubu Sportowego Sparta Jeżowe w Jeżowem 608a o sumie zainstalowanej mocy 9,36 kW;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie w Jacie 33a o sumie zainstalowanej mocy 6,24 kW.

Panel fotowoltaiczny pokryty od strony frontowej szkłem hartowanym z powłoką antyrefleksyjną (EN 12150), strona tylna: biała folia; obramowanie: aluminium anodowane srebrne. Panel fotowoltaiczny musi posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.

Minimalnie 12 lat gwarancji na produkt. Liniowa wartość spadku mocy, po okresie 20 lat od produkcji - 80 % mocy nominalnej panelu.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed montażem

Urządzeń uzgodnić szczegóły na roboczo z Inwestorem. Wykonać pomiary kontrolne instalacji oraz dokumentację powykonawczą. Inwestorowi przekazać komplet dokumentów potrzebnych do przyłączenia mikroinstalacji zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji.

W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załącznikach 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak – do zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ – Rysunki wykonawcze. Schematy instalacji oraz STWiOR

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0392/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN. Kryteria oceny ofert:

1) cena (C) – 60 %

2) wydłużenie gwarancja na panele fotowoltaiczne (G) – 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę netto stanowiącą równowartość 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie OC o którym mowa wyżej

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie instalacji o mocy min.100 kW.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A, Sekretariat pokój nr. 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@jezowe.pl w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 9.1 i 9.7 SIWZ.

III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2) ustawy Pzp:

1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego:

a) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

— przedmiotu,

— daty wykonania,

— podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

b) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje,

— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– oświadczenie wykonawcy.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

a) opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,

b) opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności:

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

b) określać żądanie odwołującego;

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, a by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2018