Dostawy - 303373-2020

Submission deadline has been amended by:  363106-2020
30/06/2020    S124

Polska-Kraków: Monitory dotykowe

2020/S 124-303373

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 382698540
Adres pocztowy: ul. Rynek Główny 35
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Wójcik
E-mail: przetargi@muzeumkrakowa.pl
Tel.: +48 126192306

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.muzeumkrakowa.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.muzeumkrakowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gromadzenie i ochrona dóbr materialnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, informacja, upowszechnianie oraz udostępnianie zbiorów, prowadzenie edukacji i badań naukowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu multimedialnego.

Numer referencyjny: ZP-271-11/20
II.1.2)Główny kod CPV
30231320 Monitory dotykowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”.

3. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do jego ostatecznego miejsca przeznaczenia, którym jest Oddział Zamawiającego – Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 w Krakowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32342300 Mikrofony i zestawy głośnikowe
32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
48521000 Pakiety oprogramowania muzycznego lub do edycji dźwięków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”.

3. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do jego ostatecznego miejsca przeznaczenia, którym jest oddział Zamawiającego – Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 w Krakowie.

4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu służącego modernizacji istniejącego systemu multimedialnego zainstalowanego na wystawie. Przedmiot zamówienia będzie montowany w miejsce już istniejącego sprzętu i przygotowane obudowy stąd przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia należy dokonać właściwych pomiarów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia, jego wniesienia, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, montażu i instalacji dla wybranego zakresu, szczegółowo wskazanego w OPZ i uprzątnięcia pomieszczeń po tych czynnościach. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie nowy, nie wykorzystywany wcześniej w innych zamówieniach. Wykonawca obowiązany jest pozyskać wymagane pozwolenia i uiścić opłaty związane z wjazdem i postojem koniecznym dla realizacji dostaw.

6. Wraz z ofertą Wykonawca ma przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych, paramentów oferowanego sprzętu, takie jak karty techniczne, specyfikacje techniczne, jakościowe.

7. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Maksymalny termin dostawy sprzętu określonego w OPZ do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

9. Maksymalny termin integracji sprzętu określonego w OPZ do 14 dni od dnia jego dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas integracji Systemów zarządzania wystawą / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).

Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

i. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie sprzętu multimedialnego wraz integracją, o sumarycznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto, w tym jedno z nich o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto.

Użyte w warunku udziału w postępowaniu określenia należy rozumieć następująco: Sprzęt multimedialny – ogół urządzeń elektronicznych, specjalizowanych do wyświetlania, odtwarzania kontentu multimedialnego, umożliwiający na różnych płaszczyznach interakcję z użytkownikiem. Urządzenia zaliczane do grupy sprzętu multimedialnego to między innymi:

— projektory (w tym identyfikujące dotyk i gesty),

— monitory (w tym dotykowe),

— playery – specjalizowane urządzenia do wykonywania zaprogramowanych schematów zachowań, dedykowane do rozwiązań multimedialnych z wyłączeniem biurowych stacji roboczych, opcjonalna obsługa portów logicznych (GPIO),

— systemy nagłośnienia (z wyłączeniem sprzętu estradowego i głośników komputerowych).

Sprzęt multimedialny w rozbudowanej infrastrukturze może być integrowany za pomocą procesorów zarządzających.

Kontent multimedialny – aplikacja, dźwięk, obraz swoim przeznaczeniem do umieszczenia i emitowania przez sprzęt multimedialny w ramach pokazów, przekazu informacji (w tym reklamowej). Może być przystosowana do działań interaktywnych.

Integracja (sprzętu multimedialnego) – powiązanie logiczne urządzeń multimedialnych wraz z kontentem i urządzeniami pomocniczymi (listwy inteligentne, wzmacniacze, matryce dźwięku, obrazu, itp.) w celu łatwego zarządzania strukturą multimedialną (sprzętem multimedialnym).

W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

ii. Wykaże, iż dysponuje programistą, który posiada niezbędne szkolenia/certyfikaty producenta wobec oferowanego systemu zarządzania w stopniu umożliwiającym co najmniej:

— tworzenie inteligentnych obiektów,

— programowanie presetów użytkownika,

— komunikację pomiędzy dwoma procesorami zarządzającymi,

— zarządzanie (Wysyłanie/odbieranie komend i stanów) sprzętem multimedialnym,

— tworzenie hierarchicznych harmonogramów pracy dla całości i dla podgrup urządzeń.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— w zakresie przedmiotu zamówienia: Dariusz Marczyński lub Przemysław Czapla lub Łukasz Drozd, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00–16.00,

— w zakresie procedury: Aneta Wójcik lub Barbara Kendziak od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00–16.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa powyżej. Odwołanie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP Przystąpienie do odwołania https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przystapienie-do-postepowania-odwolawczego-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP Korespondencja dotycząca spraw odwoławczych https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/korespondencja-do-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczaca-spraw-odwolawczych/UZP Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020