Dostawy - 303393-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 124-303393

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
Adres pocztowy: ul. Józefa Sierakowskiego 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 03-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zampub@spkso.waw.pl
Tel.: +48 225116306
Faks: +48 225116316

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spkso.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://spkso.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://spkso.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Numer referencyjny: ZP/08/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi gwarancyjne dostarczanych urządzeń dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

2. Przedstawione w szczegółowym opisie parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

3. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30237100 Części komputerów
30237200 Akcesoria komputerowe
30237410 Myszka komputerowa
30237460 Klawiatury komputerowe
30231000 Ekrany i konsole komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, ul. J. Sierakowskiego 13 (zastrzeżenie – w br. planowane jest przeprowadzenie szpitala do tymczasowej siedziby przy ul. Marszałkowskiej 24/26)

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz serwis gwarancyjny dostarczanych urządzeń,tj.:

— zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 39 szt.,

— komputer przenośny z oprogramowaniem – 7 szt.

2) W ramach postępowania Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy zgodnie ze specyfikacją wymagań technicznych (o parametrach minimalnych wymienionych w Załączniku SOPZ do SIWZ i warunkach dostawy określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ), do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego (SP KSO) w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – nr identyfikacyjny projektu – POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na platformie oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.spkso.waw.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca może odstąpić od złożenia ww. dokumentu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentu z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11, Zamawiający, wezwie do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej określa w szczególności:

3.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

3.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu zamówienia;

3.3. zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, w określonym terminie zażąda, aby Wykonawca:

4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub;

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości każdej dostawy co najmniej 90 000 PLN brutto (każda dostawa w ramach odrębnej umowy).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej określa w szczególności:

3.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

3.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu zamówienia;

3.3. zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, w określonym terminie zażąda, aby Wykonawca:

4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13, POLSKA, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny poprzez odkodowanie ofert złożonych na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https:// spkso.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje określa dział VI ustawy – Prawo zamówień publicznych pn. „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020