Usługi - 304250-2020

Submission deadline has been amended by:  360109-2020
30/06/2020    S124

Polska-Gdynia: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 124-304250

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Leśniak, Anna Schroeder
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Tel.: +48 583553333
Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.ezamawiający.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.umgdy.ezamawiający.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego

Numer referencyjny: ZP.371.23.2020.JL
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wdrożenie rozbudowy systemu NSW w celu umożliwienia armatorom, kapitanom statków lub ich przedstawicielom wypełnienia formalności obowiązków sprawozdawczych (opisanych w aktach prawnych, zgodnie z postanowieniami przepisów polskich oraz wymaganiami szczegółowymi).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wdrożenie rozbudowy systemu NSW w celu umożliwienia armatorom, kapitanom statków lub ich przedstawicielom wypełnienia formalności obowiązków sprawozdawczych (opisanych w aktach prawnych, zgodnie z postanowieniami przepisów polskich oraz wymaganiami szczegółowymi).

Rozbudowany NSW obejmie funkcjonalności systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich i Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego i będzie platformą elektroniczną łączącą Narodowy System SafeSeaNet, elektroniczny system administracji celnej oraz inne systemy odbiorców danych z systemami elektronicznymi służącymi przekazywaniu informacji przez armatora lub kapitana statku lub ich przedstawicieli, zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 1a ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Projektowana rozbudowa NSW ma zapewnić realizację wymagań: dyrektywy 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do portów lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (Dz.U. UE L 283/1 z 29.10.2010, str. 1) oraz „Wytycznych ws. Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego” przyjętych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie i obejmować integrację systemową dwóch interfejsów: automatycznego s2s (system-to-system) i graficznego użytkownika (GUI) oraz systemów i baz danych jak określono w rozdziale logika i warstwa biznesowa systemy docelowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas naprawy awarii o priorytecie krytycznym / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia produkcyjnego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.03.02.00-00-0006/16 Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku nie przyznania środków na realizację zamówienia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – zgodnie z rozdziałem III SIWZ.

II. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

II. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument dla przedmiotowego postępowania stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza JEDZ (zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 1 SIWZ).

III. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IV. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić część II sekcja „D” JEDZ oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

V. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania JEDZ wskazano w rozdziale VI pkt 4 SIWZ.

VI. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem platformy (poprzez zakładkę „korespondencja”), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

VII.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3:

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I.A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było wykonanie oprogramowania opartego na interfejsie sieci Web o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słowie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunków, o których mowa w V.1.2).c). zdolności technicznej lub zawodowej.

III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przy ocenie spełniania powyższego warunku Zamawiający weźmie pod uwagę łączną kwotę środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawców oraz łączną sumę ubezpieczenia OC.

IV. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrazżonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się w oparciu o złożone dokumenty na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

V. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

I. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) 10.8.2020 o godzinie 10.00, za pośrednictwem platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozdziale VI pkt 6 SIWZ:

6.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

II. W rozdziale VI pkt 9–12 SIWZ wskazano informacje dotyczące Wykonawców zagranicznych.

III. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania z uwagi na możliwość nie przyznania środków unijnych na sfinansowanie postępowania.

IV. Zamawiający przewiduje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera rozdział 22 SIWZ.

3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.6.1–22.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Cd. z pkt VI.3:

pkt 7.4. wykazu osób, o których mowa w pkt 6.2.3.3 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

7.5. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 6.2.3.4 SIWZ, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8.7 SIWZ.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020