Storitve - 304484-2018

14/07/2018    S134    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Boussu: Podpora Evropski komisiji pri uvedbi ERTMS za jedrna in celovita omrežja: Strategije za uvedbo na vozilih in v infrastrukturi

2018/S 134-304484

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Kraj: Boussu
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1000 BE1
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Ian Conlon
E-naslov: ian.conlon@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/transport/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3701
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Ian Conlon
Poštni naslov: Rue De Mot 28
Kraj: Boussu
Poštna številka: 1000
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Ian Conlon
E-naslov: ian.conlon@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/transport/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: promet

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpora Evropski komisiji pri uvedbi ERTMS za jedrna in celovita omrežja: Strategije za uvedbo na vozilih in v infrastrukturi

II.1.2)Glavna koda CPV
60210000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj te študije je podpreti interoperabilnost in uvedbo ERTMS z analizo potrebnih korakov za doseganje preprostejše konfiguracije vodenja-upravljanja in signalizacije (CCS) z vidika upravljavca ter s tem zmanjšanja stroškov in zapletenosti nadgradnje, predelave in vzdrževanja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Posebni cilji študije so opredeliti:

— podrobno uvedbo infrastrukture, potrebne za doseganje sistemov razreda B samo z ERTMS (ERTMS-only) ali ERTMS+1 na 3 relevantnih omrežjih s poudarkom na jedrnem omrežju/koridorjih za tovorni železniški promet,

— strategijo za minimalno število naprav na vozilu (OBU) za upravljavce, vzdrževalce in lastnike za uporabo v teh omrežjih v času pred doseganjem sistema razreda B samo z ERTMS (ERTMS-only) ali ERTMS+1,

— ali je pospešena uvedba infrastrukture ERTMS v primerjavi s trenutnimi načrti ekonomsko smiselna,

— tehnične rešitve za izbrane kombinacije podatkovnih komunikacijskih storitev (ETCS)/razreda B zaradi povečanja operativnega učinka,

— nacionalna tehnična pravila na omrežju, ki ovirajo namestitev standardne opreme ETCS,

— strategijo preskušanja in pooblaščanja za uvedbo OBU.

2.3 Naloge

Naloge študije so naslednje:

(1) Izbrati 3 relevantna omrežja s poudarkom na jedrnem omrežju/koridorjih za tovorni železniški promet z obsežnim pretokom tovora. Taka omrežja bi morala upoštevati relevantne podatke, na primer trenutne in predvidene podatke o prodaji konfiguracij lokomotiv, podatke o tokovih tovora itd. 1 od navedenih koridorjev bi moral temeljiti na rensko-alpskem koridorju in koridorju tovornega železniškega prometa.

(2) Za izbrana omrežja:

— analizirati trenutne načrte za uvedbo ERTMS,

— oceniti strategije za minimalno število OBU, ki jih je treba razviti za obstoječe lokomotive ali za novo izdelane lokomotive,

— opredeliti alternativne možnosti za delovanje, ki jih imajo upravljavci, vzdrževalci in lastniki, če ne naročijo predelave/nadgradnje novo izdelanih lokomotiv,

— opredeliti dodatne infrastrukturne naložbe v ERTMS, potrebne za to, da se omogoči delovanje signalizacijskega sistema samo z ERTMS (ERTMS-alone) ali ERTMS plus en razred B/STM, tako da bi se upravljavci v komercialnem okviru odločili za uporabo take konfiguracije na vozilu. Ta analiza bi morala zajemati obvozne proge, postajališča in zaključni del infrastrukture.

Izbira dodatnega sistema razreda B bi morala biti določena z namenom pridobitve največjega števila tovornih tokov v določenem omrežju.

Oceniti stroške in datume, do katerih bi bilo treba izvesti take naložbe (po posvetovanju z relevantnimi upravljavci infrastrukture);

(3) Za izbrana omrežja zagotoviti analizo poslovnega primera za pospešeno uvedbo s ciljnim datumom uvedbe 3 leta pred tistim, ki je opredeljen v nalogi 1;

(4) Za izbrane kombinacije ETCS/razred B analizirati združljivost in povezljivost med ETCS in razredom B ter predlagati rešitve za tehnične izzive teh konfiguracij za povečanje operativnega učinka, vključno s povezavo kot STM;

(5) Študija mora ustrezno upoštevati nacionalna pravila, ki so relevantna za CCS, ki jih je Agencija Evropske unije za železnice (ERA) identificirala za izbrana omrežja, opredeliti obstoječa poznana pravila, ki vplivajo na zasnovo, izvajanje in uporabo ERTMS na vozilu, ki ovirajo namestitev standardne opreme ETCS, ter prednostno razvrstiti tista, ki so največja ovira za uvedbo;

(6) Študija mora opredeliti strategijo preskušanja in pooblaščanja v skladu s IV železniškim paketom s ciljem zmanjšanja tako stroškov kot časa te komponente procesa.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost metodologije / Ponder: 0,7
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in viri / Ponder: 0,25
Merilo kakovosti - Ime: Nadzor kakovosti / Ponder: 0,05
Cena - Ponder: 0,3
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

ERTMS

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora imeti zahtevano tehnično sposobnost za izvedbo tega naročila do konca.

Poleg tega morajo ponudniki izpolnjevati merila za tehnično in strokovno sposobnost, navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/08/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/08/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

DG MOVE, DM28

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/07/2018