Dostawy - 305782-2020

01/07/2020    S125

Polska-Rzeszów: Urządzenia multimedialne

2020/S 125-305782

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rzeszowski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rejtana 16c
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Toczek
E-mail: jtoczek@ur.edu.pl
Tel.: +48 178721018

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ur.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSM

Numer referencyjny: ZP/UR/116/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienia dodatkowe).

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5. Podwykonawstwo:

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 163 405.28 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) sprzedaży, dostawy, montażu, instalacji i wdrożenia kompletnego zestawu wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego dla projektu: WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W skład kompletnego przedmiotu zamówienia wchodzi system prezentacyjny, system komunikacyjny oraz stanowiska komputerowe i urządzenia pomocnicze. Cały zestaw musi być spójny i łatwy w obsłudze dla użytkownika. Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego ma za zadanie zapewnienie poprawnego rejestrowania przebiegu zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Zarejestrowane nagranie ma służyć późniejszemu odtworzeniu do celów szkoleniowych. Dzięki zastosowaniu kilku kamer różnego typu możliwa będzie rejestracja dźwięku oraz rejestracja obrazu z różnych miejsc i z różnych kadrów z możliwością zbliżania i obrotu. Zapis obrazu wysokiej rozdzielczości musi być rejestrowany w łatwo odtwarzalnych plikach na jednostkach centralnych dołączonych do systemu. Obraz i dźwięk powinny być streamowane po sieci wewnętrznej do dowolnego komputera w czasie rzeczywistym oraz transmitowane na serwer zewnętrzny. Nagrany materiał powinien zawierać obraz z minimum 3 źródeł video, min. przechwycony obraz z komputera sterującego, min. przechwycony obraz z dowolnego komputera w CSM i min. jedno źródło audio do każdego zestawu. Możliwość płynnego miksowania obrazu z urządzeń wchodzących w skład wyposażenia CSM jak np. aparaty USG w zestawach prezentacyjno-komunikacyjnych. Synchronizacja dźwięku i obrazu z możliwością opóźnienia dźwięku oraz możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy salami symulacyjnymi;

b) sprzedaży i dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń kompatybilnych ze sobą tworzących zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz wszystkich niezbędnych uchwytów do mocowania urządzeń, które będą znajdować się na ścianach lub sufitach oraz niezbędnego okablowania potrzebnego do podłączenia wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia;

c) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonego systemu;

d) dostawa oprogramowania komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno-serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

e) w przypadku dostarczenie oprogramowania komputerowego zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania);

f) zapewnienie wszelkich niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji, w tym należy przeprowadzić przegląd techniczny przedmiotu zamówienia nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem całego okresu gwarancji;

g) dostarczenie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego typu sprzęcie, tj. karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim, aprobata techniczna, certyfikaty, wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w formie drukowanej.

2. Zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zaproponowane oprogramowanie musi być, wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

5. Zamawiający informuje, że przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku określonym w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Drugie kryterium oceny ofert: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Trzecie kryterium oceny ofert: czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czwarte kryterium oceny ofert: termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, POWR.05.03.00-00-0006/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż: 24 miesiące gwarancji dla każdego urządzenia.

b) Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

2. Warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

a) Wszelkie należności wynikające z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu umowy zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

b) Zapłata za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu bez zastrzeżeń całego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku.

c) Termin zapłaty – 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku.

Pozostałe warunki precyzuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Publiczne otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Dział Zamówień Publicznych, 35-959 Rzeszów, ul. S. Pigonia 6, POLSKA (budynek A4, pok. 13a).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej przed terminem składania ofert wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) formularz cenowy;

c) oświadczenie JEDZ;

d) dokument pełnomocnictwa (jeśli jest wymagany);

e) dowód wniesienia wadium;

f) opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej i na platformie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (w formie elektronicznej na platformie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych): oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej na platformie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

5. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, POLSKA, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy zakupowej, na której Uniwersytet Rzeszowski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: (https://ur-edu.logintrade.net)

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez Rektora, tel. +48 178721000; Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, e-mail: antochow@ur.edu.pl, tel. +48 178723439; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony.

8. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące administrowania danych osobowych (RODO) dostępne są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 67-672
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp:

a) przepisy rozdz. 2 art. 180 – art. 198 u. Pzp – regulują sprawy związane z odwołaniem;

b) przepisy rozdz. 3 art. 198a – art. 198g u. Pzp – regulują sprawy związane ze skargą do sądu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późni. zm.), przepisy wykonawcze z nią związane oraz przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z ustawą Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020