Dostawy - 306177-2020

01/07/2020    S125

Polska-Raszyn: Pakiety oprogramowania użytkowego

2020/S 125-306177

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 118-286003)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Adres pocztowy: Sękocin Stary, ul. Leśników 21C
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Lachowski
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Tel.: +48 605205884
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zilp.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPoint

Numer referencyjny: DZ.270.64.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. W ujęciu syntetycznym przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie (zwaną dalej „DGLP w Warszawie”) oprogramowania CheckPoint, zarejestrowanego u producenta na koncie klienta nr 6289517.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-286003

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Powinno być:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie dotyczy sposobu składania ofert. Nie jest to zmiana skutkująca koniecznością przesunięcia terminu składania ofert.