Usługi - 306525-2020

01/07/2020    S125

Polska-Węgorzewo: Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji

2020/S 125-306525

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZUK Węgorzewo
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24
Miejscowość: Węgorzewo
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Faj
E-mail: zamowienia@zukwegorzewo.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zukwegorzewo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zukwegorzewo.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”

II.1.2)Główny kod CPV
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

1. przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;

2. opracowania i wdrożenia systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:

a) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją;

b) zaimplementowanie systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia;

c) przeprowadzenie testów;

d) wdrożenie e-usług;

e) wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

f) modernizację systemu do bilingu;

g) dostawę sprzętu komputerowego;

h) zapewnienie konsultacji oraz szkolenia dla administratorów;

3. Świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.

4. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
38421100 Wodomierze
32260000 Urządzenia do przesyłu danych
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Węgorzewo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

1. przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;

2. opracowania i wdrożenia systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:

a) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją;

b) zaimplementowanie systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia;

c) przeprowadzenie testów;

d) wdrożenie e-usług;

e) wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

f) modernizację systemu do bilingu;

g) dostawę sprzętu komputerowego;

h) zapewnienie konsultacji oraz szkolenia dla administratorów;

3. Świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.

4. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wdrożenie e-usług w gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3. Zamawiający nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie określa zakresu przedmiotu zamówienia przy realizacji, którego wymagany jest obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VII SIWZ.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 (przesłanki fakultatywne) ustawy Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp oraz każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”), wg wzoru standardowego, określonego w Załączniku do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanym dalej „oświadczeniem”. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

6. Wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ.

7. Do oferty należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 8 (Załącznik do SIWZ): Formularz wymagań funkcjonalnych.

8. Do oferty należy dołączyć: Opis scenariusza testu dodatkowych funkcjonalności, który jest częścią oferty.

9. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zasady składania wymaganych dokumentów szczegółowo określa pkt VII SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający określił również w pkt VII SIWZ wykaz dokumentów, których będzie żądał na wezwanie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;

2. Wykonawca wykaże, że posiada aktualny certyfikat zgodności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz wymaganiami PN-ISO/IEC 27018:2017, obejmującymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu oceny spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie przeprowadzona przez komisje przetargową na podstawie wymaganych dokumentów. Zasady składania wymaganych dokumentów szczegółowo określa pkt VII SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie modułów telemetrycznych wraz z systemem nadzoru telemetrycznego oraz komunikacją z urządzeniami telemetrycznymi poprzez sieć GSM lub poprzez nadajniki radiowe, dla co najmniej 500 wodomierzy lub ciepłomierzy;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu telemetrycznego z elementami GIS, związanego z przechowywaniem i udostępnieniem danych przestrzennych o licznikach oraz danych pomiarowych z liczników o wartości nie mniejszej niż 500 000 brutto;

c) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu e-usług udostępniających informacje publiczną i dostawie aplikacji mobilnej o wartości projektu min. 500 000 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza, aby wymagania określone w ppkt a)–c) zostały spełnione poprzez wykazanie przez Wykonawcę jednego kontraktu/zamówienia obejmującego zakresem wszystkie trzy wymagania.

1.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o poniżej określonych kwalifikacjach i doświadczeniu:

1.2.1.1. osobę – specjalistę ds. wdrożeń posiadającą następujące kwalifikacje:

A. wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów opartych o odczyt GSM do zarządzenia systemami odczytu wody lub ciepła;

B. udział jako specjalista ds. wdrożeń w co najmniej jednym projekcie (z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM;

1.2.2.1. osobę – specjalistę ds. zarządzania projektem posiadającą następujące kwalifikacje:

A. wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 5-letnie na stanowisku Produkt Managera;

B. certyfikat ITIL® Foundation w zakresie zarządzania usługami IT lub równoważny;

C. udział jako specjalista ds. zarządzania projektem w co najmniej jednym projekcie (z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM;

1.2.3.1 osobę – specjalistę ds. danych przestrzennych posiadającą następujące kwalifikacje:

A. wykształcenie wyższe geodezyjne lub równoważne;

B. znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz przepisami wykonawczymi;

C. znajomość przepisów dyrektywy Inspire i przepisów wykonawczych do dyrektywy Inspire;

D. znajomość zagadnień i oprogramowania GIS (m.in. ArcGIS, GeoMedia Professional, QGIS);

E. znajomość zagadnień z zakresu publikacji danych w postaci usług danych przestrzennych oraz publikacji metadanych (w tym GeoServer, GeoNetwork);

F. znajomość tworzenia plików XML na podstawie plików XSD;

G. udział jako specjalista ds. danych przestrzennych w co najmniej jednym projekcie (z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM;

H. minimum 2 lata doświadczenia w zakresie wdrażania GIS oraz publikacji danych przestrzennych;

1.2.4.1. osobę – specjalistę ds. rozwiązań cloud posiadającą następujące kwalifikacje:

A. wykształcenie wyższe informatyczne;

B. min. 3-letnie doświadczenie jako programista systemów informatycznych;

C. min. 2-letnie doświadczenie jako programista rozwiązań opartych o architekturę cloud;

D. certyfikat Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) lub równoważny,

E. udział jako specjalista ds. rozwiązań cloud w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu odczytami z modułów telemetrycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu oceny spełnienia warunków należy złożyć następujące dokumenty:

1. wykaz dostaw, usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden dokument, przy czym w przypadku konsorcjum, jeden z Wykonawców musi odpowiadać za spełnienie tego warunku. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku usług, dostaw o wartości niższej niż 500 000 PLN w celu spełnienia warunku;

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 4 do SIWZ;

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w kilku dziedzinach pod warunkiem, iż dana osoba posiada wymagane uprawnienia lub spełnia wymagania określone dla danego specjalisty.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy został załączony do SIWZ jako załącznik nr 6.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na https://platformazakupowa.pl

3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający zastrzega, że w przypadku dalszego utrzymywania się stanu epidemii związanego z COVID-19, jawna sesja otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, odbędzie się online na stronie BIP Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu złożenia ofert;nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020