Usługi - 306607-2020

01/07/2020    S125

Polska-Katowice: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

2020/S 125-306607

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
E-mail: za@metropoliagzm.pl
Tel.: +48 327180730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.metropoliagzm.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek metropolitalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia

Numer referencyjny: ZA.270.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia. Przedmiot zamówienia dotyczy: inwentaryzacji zbiorów danych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, badania zidentyfikowanych zbiorów danych, opracowania analizy uwarunkowań i możliwości, w tym technicznych i formalnoprawnych, udostępniania przez gminy wchodzące w skład GZM będących w ich dyspozycji zbiorów danych, przygotowania rekomendacji zbiorów danych, które mogą i powinny zostać udostępnione w pierwszej kolejności, wsparcia gmin w zakresie udostępnienia danych przy wykorzystaniu portalu znajdującego się w dyspozycji GZM, tj. portalu otwartych danych przygotowanego w oparciu o technologię CKAN; opracowania interaktywnych wizualizacji udostępnionych przez gminy zbiorów danych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 064 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
64216200 Elektroniczne usługi informacyjne
72316000 Usługi analizy danych
72322000 Usługi zarządzania danymi
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
64216210 Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej
72321000 Usługi o wartości dodanej bazy danych
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72400000 Usługi internetowe
72310000 Usługi przetwarzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72311100 Usługi konwersji danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwanej dalej również: „GZM” i ich publicznego udostępnienia. Udzielane zamówienie służy realizacji projektu pn. „GZM Data Store”, którego głównym celem jest stworzenie wspólnej Platformy Otwartych Danych Publicznych. Pod pojęciem„ Otwartych Danych Publicznych” rozumie się wszelkie informacje wytworzone przez GZM i gminy wchodzące w skład GZM, w tym m.in. dane: transportowe (rozkłady jazdy, pozycje GPS pojazdów), środowiskowe (drzewa, zanieczyszczenie powietrza), statystyki (analizy, raporty), finansowe (wydatki, umowy, przetargi), geodane (mapy GIS, MPZP. mapy akustyczne), kulturalne (wydarzenia, imprezy),sportowe (kluby sportowe, orliki, boiska),edukacyjne (szkoły), które stanowią niewymagającą przetworzenia informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.), a także informacje przez GZM lub gminy wchodzące w skład GZM przetworzone, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, do których dostęp nie podlega ograniczeniu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia dotyczy: inwentaryzacji zbiorów danych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, badania zidentyfikowanych zbiorów danych, opracowania analizy uwarunkowań i możliwości, w tym technicznych i formalnoprawnych, udostępniania przez gminy wchodzące w skład GZM będących w ich dyspozycji zbiorów danych, przygotowania rekomendacji zbiorów danych, które mogą i powinny zostać udostępnione w pierwszej kolejności, wsparcia gmin w zakresie udostępnienia danych przy wykorzystaniu portalu znajdującego się w dyspozycji GZM, tj. portalu otwartych danych przygotowanego w oparciu o technologię CKAN; każda z gmin w ramach ww. portalu ma dostęp do własnej przestrzeni w katalogu, opracowania interaktywnych wizualizacji udostępnionych przez gminy zbiorów danych. W oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację i ocenę wartości poszczególnych zbiorów danych, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wybierze maksymalnie 150 z 300 zbiorów danych, w tym po minimum 2 zbiory danych z każdej gminy, biorącej udział w projekcie. Następnie Wykonawca przygotuje je we współpracy z gminami do ich opublikowania na portalu GZM Open Data. Przygotowanie do publikacji powinno obejmować w szczególności: przekształcenie, anonimizację, przygotowanie opisu, dobór formatu zbioru danych. Ostateczna decyzja odnośnie udostępnienia określonego zbioru danych będzie należeć do danej gminy. Opracowana przez Wykonawcę procedura udostępniania zbiorów danych przynajmniej dla połowy zbiorów danych, tj. 75 powinna umożliwić okresową automatyczną aktualizację zbioru danych opublikowanego w systemie. Opracowanie interaktywnych wizualizacji, powinno nastąpić w postaci możliwych do osadzenia na stronie internetowej kontrolek wykonanych w technologii HTML5, JavaScript, CSS, Adobe Macromedia Flash lub równoważnej w liczbie przynajmniej jednej dla każdej z gmin i przynajmniej 80 łącznie. Wizualizacje muszą być zgodne z księgą znaków i aktualną szatą graficzną portalu GZM. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zbiorów danych przygotowanych do udostępniania na poziomie otwartości 4 **** i 5 ***** / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka zarządzania projektem / Waga: 45
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje prawo opcji, polegające na zastrzeżeniu możliwości zlecenia dodatkowych prac w zakresie tematycznym analogicznym do opisu przedmiotu zamówienia w wymiarze nieprzekraczającym 200 godzin zegarowych. Zlecone w ramach prawa opcji prace mogą dotyczyć w szczególności przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów danych w innych gminach i / lub spółkach, opublikowania dodatkowych zbiorów danych lub przygotowania dodatkowych wizualizacji zbiorów danych. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały określone w załączniku nr 2A do SIWZ stanowiącym projekt umowy wraz z załącznikami.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 160-394711
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 686 540.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 024 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Uczestnictwo w pracach jako członkowie zespołu projektowego Wykonawcy realizującego zadania wynikające z SIWZ, OPZ i oferty w każdej części Zamówienia odpowiednio dla posiadanych kompetencji i doświadczenia, przez cały okres realizacji Zamówienia, tj. realizacja zadań w zakresie przygotowania zbiorów danych do udostępnienia, udostępnienia danych oraz przygotowania interaktywnych wizualizacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020