Usługi - 306736-2020

01/07/2020    S125

Polska-Katowice: Usługi rozbudowy oprogramowania

2020/S 125-306736

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: 276878007
Adres pocztowy: pl. Rady Europy 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-021
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Tel.: +48 32-20-83-875
Faks: +48 32-20-83-720
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bs.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Numer referencyjny: DDB.201.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem negocjacji jest modernizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, tj. oprogramowanie dLibra 6.2.6, jakie Zamawiający używa na podstawie umowy licencyjnej nr 190/PCSS/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. z późn. zm.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 932 520.32 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem negocjacji jest modernizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, tj. oprogramowanie dLibra wersja 6.2.6, jakie Zamawiający używa na podstawie umowy licencyjnej nr 190/PCSS/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., z późn. zmianami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Instytucją, która jest wyłącznym posiadaczem pełni majątkowych praw autorskich do oprogramowania dLibra w ŚBC oraz ma uprawnienia wyłączne do sprzedaży oprogramowania, jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Organizacja posiada pełne majątkowe prawa autorskie i jako autor prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, jest wyłącznym dysponentem autoryzowanych usług serwisu i aktualizacji systemu stosownie do treści przepisów ustawy, polegających na ochronie kodów źródłowych systemu. Powyższe zapisane jest w umowie zawartej pomiędzy stronami na zakup licencji systemu dLibra na czas nieokreślony z prawem do jego użytkowania. Zawarta umowa nie zezwala BŚ bez zgody PCSS na wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w systemie, rozwijanie systemu czy przekazywanie nośników z systemem, samego systemu czy jego kodu osobie trzeciej. Niespotykane jest zezwolenie producenta oprogramowania na ingerencję osób trzecich w kod źródłowy przy zachowaniu gwarancji prawidłowego działania systemu ze strony producenta, tym bardziej że oprogramowanie obejmowane jest coroczną polisą serwisową. Skutkiem udzielania uprawnień do modyfikacji byłoby ponoszenie przez producenta oraz użytkownika systemu ogromnego ryzyka awarii, spowodowanych ingerencją w kody źródłowe systemu, które mógłby doprowadzić do długotrwałych przerw w działalności użytkowników tych systemów. Umowa zawarta pomiędzy BŚ a PCSS na zakup systemu dLibra nie daje możliwości powierzenia zakładanej we wniosku o dofinansowanie modernizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej innemu podmiotowi bez zgody PCSS. BŚ zwróciła się do autora systemu z prośbą o możliwość nabycia licencji niewyłącznej do kodów, co umożliwiłoby modernizację systemu przez BŚ lub podmiot wyłoniony w postępowaniu konkurencyjnym. Jednak PCSS nie wyraził na to zgody. Tym samym jedyną alternatywą jest wymiana systemu na nowy, lecz takie rozwiązanie jest trudne do przyjęcia przez BŚ. Koszt finansowy, techniczny, jak i organizacyjny takiej operacji znacznie przewyższa planowane w budżecie projektu koszty. Należy zwrócić uwagę na wyrok NSA z 7.12.2016 (IIGSK 4144/16) – sąd zwrócił uwagę na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze podniósł, że w celu udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek – istnienie praw wyłącznych oraz jednego podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia, pomiędzy którymi musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Stosując się do powyższego, w przedmiotowym zadaniu zachodzą powyższe okoliczności, ponieważ wyłączność autorskich praw majątkowych i pokrewnych posiada PCSS. Druga z kwestii dotyczy poddania ocenie działań Zamawiającego. Chodzi o ustalenie, czy czynność zawarcia umowy w określonym brzmieniu, która przyczyniło się do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, miało na celu obejście prawa. Sąd wskazał: Wszelkie działania i czynności Zamawiającego oraz ich bezpośrednie skutki, zmierzające do obejścia przepisów ustawy Pzp, w szczególności normy art. 10 ust. 1 Pzp przez celowe kreowanie sytuacji, w których przepisy szczególne przewidują wyjątki od jej obowiązywania, np. możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, należy uznać za niedopuszczalne, a korzystanie w takim przypadku z wynikających z przepisów szczególnych uprawnień w tym zakresie nie może być uznane za dozwolone wykonywanie prawa. Odnosząc się do drugiej kwestii, nie można uznać, że BŚ w sposób celowy chce ominąć tryby konkurencyjne. PCSS posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe i pokrewne i nie wyraziło zgody na nabycie licencji wyłącznej na kody, co w sposób bezsprzeczny wyklucza zastosowanie trybów konkurencyjnych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 099-238114
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Adres pocztowy: Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 932 520.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 147 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie udzielenia zamówienia (wyjaśnienie) – ciąg dalszy IV.1.1

Zmiana obecnie stosowanego systemu dLibra na inny system do zarządzania biblioteką cyfrową byłaby trudna technicznie i organizacyjnie, czasochłonna, kosztowna i związana byłaby z długotrwałym wyłączeniem ŚBC z użytkowania przez czytelników, do czego Zamawiający nie może dopuścić.

Złożoność systemu, migracja dużej bazy danych (obiektów cyfrowych i metadanych) ŚBC liczącej ponad 378 906 obiektów cyfrowych do nowego, całkowicie innego systemu, jest operacją czasochłonną i może w efekcie spowodować problemy z prawidłowym indeksowaniem, przeszukiwaniem zasobu i wyświetlaniem obiektów cyfrowych przez użytkowników końcowych. Każdy plik powiązany z obiektem cyfrowym ma unikalny adres internetowy, jego zachowanie w niezmienionej formie jest kluczowe, ze względu na funkcjonowanie licznych odnośników do wielu dokumentów prezentowanych w ŚBC z poziomu innych zewnętrznych serwisów internetowych (kolekcji cyfrowych), w tym cytowań do źródeł w pracach naukowych. Zmiana oprogramowania obsługującego ŚBC powiązana będzie ze zmianą adresów internetowych poszczególnych rejestrowanych w zasobie cyfrowym obiektów/dokumentów, co będzie bardzo niekorzystne dla Zamawiającego i użytkowników ŚBC. Spowoduje też konieczność poprawiania linków do zasobów cyfrowych ŚBC w zewnętrznych serwisach internetowych, co przy tej skali odwołań jest praktycznie niewykonalne. Stosowanie innego, niż dLibra oprogramowania znacząco utrudni uczestniczenie ŚBC w Federacji Bibliotek Cyfrowych, która to organizacja jest agregatorem danych cyfrowych bibliotek i innych podmiotów (użytkowników systemu dLibra). Federacja Bibliotek Cyfrowych prowadzi serwis internetowy umożliwiający jednoczesne przeszukiwanie zasobów wszystkich bibliotek cyfrowych w Polsce stosujących system dLibra. Dzięki agregacji danych przez Federację możliwe jest prezentowanie zasobów systemu dLibra (w tym ŚBC) w Europeanie – największej europejskiej bibliotece cyfrowej. Daje to możliwość prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego na dużą skalę w największym europejskim portalu tego typu. Wybór innego systemu niż dLibra przez Zamawiającego znacząco utrudni uczestniczenie Zamawiającego w projektach Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w Europeanie z powodu konieczności wdrożenia ponownej agregacji (wdrożenie protokołów wymiany danych oraz ich synchronizację) zasobów ŚBC. Założeniem zadania przewidzianego przez Zamawiającego w projekcie dofinansowanym ze środków EFRR jest modernizacja obecnie stosowanego systemu dLibra obsługującego ŚBC poprzez dostawę i wdrożenie nowych wersji dla modułu obsługi ścieżki digitalizacyjnej, modułu długoterminowej archiwizacji z założeniami standardu OAIS (ISO 14721:2012), modułu obsługującego serwis WWW Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, modułu do obsługi cyfrowej czytelni ŚBC oraz modułu zarządzającego dostępnością zasobów ŚBC, w tym plików archiwalnych. Docelowo, w perspektywie całego projektu elementem migracji będzie również konwersja formatów prezentacyjnych części obiektów z formatu DjVu do formatu PDF. Wszystkie obecne obiekty cyfrowe oraz wytworzone w ramach tego projektu mają zostać udostępnione poprzez zmodernizowaną ŚBC. Ponadto, w ramach projektu, licencja na oprogramowanie, z którego obecnie korzysta Biblioteka Śląska w ramach ŚBC, zostanie rozszerzona o prawo dostępu do kodu źródłowego i prawo modyfikacji tego kodu na własne potrzeby Biblioteki Śląskiej, co pozwoli Zamawiającemu na wykonywanie rozwoju i modyfikacji ŚBC siłami własnymi lub przy pomocy stron trzecich.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w dziale VI ustawy Pzp.

9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020