Storitve - 307154-2018

17/07/2018    S135

Belgija-Bruselj: Zagotavljanje podpore v zvezi z opredelitvijo pristopov in ukrepov v akcijskih programih v okviru Direktive 91/676/EGS

2018/S 135-307154

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Environment
Poštni naslov: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Markets Team
E-naslov: env-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje podpore v zvezi z opredelitvijo pristopov in ukrepov v akcijskih programih v okviru Direktive 91/676/EGS

Referenčna številka dokumenta: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj naročila je pomagati Evropski komisiji z zbiranjem, primerjanjem in povzemanjem podatkov o ukrepih, ki se izvajajo v okviru Direktive Sveta z dne 12.12.1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS – Direktiva o nitratih) v 28 državah članicah in, kjer je primerno, na regionalni ravni, da bi se zagotovila usklajenost z Direktivo.

Naročilo se osredotoča na ukrepe in pravne instrumente, ki izhajajo iz člena 5 Direktive o nitratih, ki od držav članic zahteva vzpostavitev akcijskih programov, ki morajo vključevati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje tveganja izpiranja in iztekanja nitratov, ki se uporabljajo v kmetijskih dejavnostih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo večinoma sodeloval pri teoretičnih raziskavah in analizah ter pri izdelavi elektronske evidence.

Delo bo temeljijo na že razpoložljivih podatkih, zbranih v okviru izvajanja Direktive o nitratih (obstoječe študije, poročila o izvajanju Direktive o nitratih, podatki, ki jih priložnostno posredujejo države članice itd.), na podatkih, ki jih bo izvajalec zbral samostojno s teoretičnimi raziskavami, ali podatkih, ki jih zagotovijo službe Komisije.

Naloge izvajalca bodo zajemale predvsem:

(1) izdelavo elektronske evidence (tj. uporabniku prijazne in posodobljive strani wiki in podatkovne zbirke) pravnih instrumentov in ukrepov, ki izhajajo iz člena 5 Direktive o nitratih, v 28 državah članicah in njihovih regijah;

(2) izpostavitev glavnih razlik v pristopih in ukrepih pri izvajanju Direktive o nitratih;

(3) opredelitev obstoječih najboljših praks pri izvajanju Direktive o nitratih;

(4) opredelitev možnih čezmejnih vplivov, ki izvirajo iz razlik v pristopih in ukrepih pri izvajanju Direktive o nitratih;

(5) opredelitev medsebojnih vplivov različnih pristopov in ukrepov v okviru Direktive o nitratih z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14.12.2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka.

Zahtevano strokovno znanje za izvedbo naročila vključuje visokošolsko izobrazbo ali strokovne izkušnje na naslednjih področjih: agronomija, razpršeno onesnaževanje s hranili, okoljske politike EU, zbiranje pisnih in številčnih podatkov, upravljanje digitalnih podatkov in razvoj podatkovnih zbirk.

1 sama pogodba za 12 mesecev (s skupnim proračunom 200 000 EUR).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

To je že bilo objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL S 056-123139 z dne 21.3.2018 z naslovom „Akcijski programi na področju nitratov: ocena ukrepov in dobrih praks“ in proračunom 200 000 EUR. Vrsta naročila je ETU (študije).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo (glejte točki 1.1) in 1.7) razpisnih specifikacij).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/08/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/09/2018
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Belgija, Salle D

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudbo (stroški niso plačani).

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: env-tenders@ec.europa.eu.

V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik lahko na podlagi člena 134(1)(e) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno javno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno javno naročilo oddano po objavi obvestila o javnem naročilu, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 4 člena 134.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Natančne informacije o skrajnem(‑ih) roku(‑ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1) v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/07/2018